Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 23.martā atcēla Administratīvās rajona tiesas lēmumu un piemēroja pagaidu aizsardzību SIA „Abbott Laboratories Baltics” pieteikumā par reaģentu piegādi donoru asins seroloģiskā skrīninga veikšanai. Augstākā tiesa atzina, ka lietā pārsūdzētais starp Valsts asinsdonoru centru un SIA „Medilink” noslēgtais iepirkuma līgums ir pirmšķietami prettiesisks, un noteica, ka šā līguma darbība ir apturama no 2019.gada 1.janvāra. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Pagaidu aizsardzība tiek piemērota tad, ja konkrētā gadījuma specifisko apstākļu dēļ ir nepieciešams pagaidu risinājums pirms vēl lietā tiek taisīts spriedums. Līdz ar to procesa dalībnieku iesniegto lūgumu par pagaidu noregulējumu tiesa izlemj vēl pirms lietas izskatīšanas pēc būtības, vērtējot pieteikuma pirmšķietamo pamatotību un ņemot vērā to informāciju, kas ir tiesas rīcībā pagaidu aizsardzības lūguma izlemšanas laikā.

Lietā tika konstatēti turpmāk norādītie apstākļi.

Pasūtītāja Valsts asinsdonoru centra (turpmāk – centrs) rīkotā atklātā konkursa rezultātā 2015.gadā starp centru un SIA „Medilink” tika noslēgts līgums par sistēmas seroloģiskajam skrīningam donoru asins paraugos Roche Diagnostics analizatoru sistēmas Cobas 6000 moduļu e601 piegādi. Pēc noslēgtā līguma darbības beigām līguma izpildes ietvaros lietotā sistēma donoru asins paraugu seroloģiskajam skrīningam Cobas 6000 (turpmāk – iekārta) tika nodota centra īpašumā par atlikušo līguma summu (30 258 euro).

2017.gada 1.novembrī centrs un SIA „Medilink” noslēdza piegādes līgumu par donoru asins seroloģiskā skrīninga reaģentu, piederumu, kontroles materiālu un iekārtas šķīdumu (turpmāk – reaģentu) piegādi. Līgums tika noslēgts uz trim gadiem par kopējo līguma summu 996 477 euro bez pievienotās vērtības nodokļa. Līguma slēgšanas tiesības SIA „Medilink” tika piešķirtas sarunu procedūrā, nepublicējot paziņojumu par līgumu, atsaucoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta „b” apakšpunktu. Minētās procedūras izvēle pamatota ar to, ka centra īpašumā esošo iekārtu var izmantot tikai ar šai sistēmai atbilstošiem reaģentiem un piederumiem un tādus var piegādāt tikai viens piegādātājs – SIA „Medilink”.

Pieteicēja SIA „Abbott Laboratories Baltics” vērsās tiesā, jo uzskata, ka centram nebija tiesību iegādāties reaģentus bez atklāta konkursa un līdz ar to centrs, rīkojot sarunu procedūru, ir pieļāvis tādu pārkāpumu, kura rezultātā citiem iespējamiem piegādātājiem, tostarp pieteicējai, nepamatoti liegtas iespējas godīgas konkurences apstākļos piedalīties iekārtu un reaģentu iepirkumā. Augstākā tiesa, novērtējot pieteicējas iebildumus kopsakarā ar pagaidu aizsardzības lūguma izskatīšanas laikā lietas materiālos esošo informāciju, pirmšķietami secināja, ka pieteicējas iebildumi ir pamatoti.

Augstākā tiesa nenoliedza, ka neviens nevar pasūtītājam uzspiest izvēlēties tāda veida preces vai pakalpojumus, kuru izmantošana būtiski apgrūtinātu pasūtītāja darbību, kā arī prasītu nesamērīgus darba, laika vai finanšu resursus. Vienlaikus Augstākā tiesa norādīja, ka pasūtītāja izvēles brīvības izmantošana nevar būt patvaļīga vai vērsta vienīgi uz konkrētu personu interešu nodrošināšanu vai konkurences ierobežošanu pašu par sevi. Tāpēc pasūtītāja izvēlēm gan iepirkuma procedūras rīkošanā, gan iepirkuma prasību noteikšanā jābūt objektīvi pamatotām. Jo īpaši minētais attiecas uz tādiem gadījumiem, kuros pasūtītāja izvēļu dēļ tiek nonākts pie tādas iepirkuma procedūras vai priekšmeta izvēles, kas būtiski ierobežo vai izslēdz konkurenci.

Izvērtējot pieejamo informāciju par reaģentu piegādes tirgu (to, ka parasti iekārta seko reaģentiem, nevis otrādi, turklāt iekārtas vērtība, salīdzinot ar piegādājamo reaģentu vērtību, ir nebūtiska), kā arī apstākļus, kādos SIA “Medilink” piegādātā iekārta tika nodota centra īpašumā,  Augstākā tiesa secināja, ka iekārtas nodošana centra īpašumā kalpojusi kā veids, kādā nodrošināts, ka reaģentu iepirkumā tiek piešķirtas nepamatotas priekšrocības vienam konkrētam pretendentam, tādējādi nepamatoti izslēdzot konkurenci. Līdz ar to Augstākā tiesa atzina, ka konkrētajā gadījumā fakts, ka centra rīcībā ir konkrēta iekārta, nav pietiekams, lai atzītu, ka tāpēc centrs reaģentus var iegādāties konkurencei slēgtā procedūrā. 

Augstākā tiesa arī atzina, ka sarunu procedūras izvēli konkrētajā gadījumā nepamato arī centra apsvērumi par to, ka konkrētais iepirkuma priekšmets izvēlēts, lai tādējādi nodrošinātu skrīninga procesa nepārtrauktību, izslēdzot pārtraukumu, kas saistīts ar iekārtu maiņu. Augstākā tiesa norādīja, ka pasūtītāja kompetencē ir plānot iepirkuma procedūras un paredzēt tādas prasības, lai nodrošinātu, ka pēc iepirkuma līguma darbības termiņa beigām pasūtītājam būs pietiekams laiks sistēmas nomaiņai un neradīsies neērtības, kas saistītas ar potenciālo sistēmas iekārtas maiņu. Tas, ka pasūtītājs to nav darījis, nevar kalpot kā iemesls, kāpēc kādam no pretendentiem piešķiramas priekšrocības faktiski turpināt iepriekš noslēgto iepirkuma līgumu.

Tāpat Augstākā tiesa secināja, ka centra apsvērumi par to, ka centram ir ērtāk turpināt darbu ar jau ierasto iekārtu, konkrētajā gadījumā nav pietiekami, lai attaisnotu pilnīgu konkurences izslēgšanu starp preču piegādātājiem.

Ievērojot minēto, Augstākā tiesa pirmšķietami secināja, ka reaģentu piegādes līguma noslēgšana ir prettiesiska, jo līgums noslēgts, nepamatotas konkurencei slēgtas procedūras rezultātā. Tā kā sabiedrības interesēs ir nodrošināt donoru asins seroloģiskā skrīninga nepārtrauktību, Augstākā tiesa pirmšķietami secināja, ka lietā varētu tikt taisīts spriedums par iepirkuma līgums termiņa saīsināšanu, nevis šā līguma atzīšanu par spēkā neesošu.

Pagaidu aizsardzības lūguma izskatīšanas ietvaros, lemjot par to, kādā apjomā varētu būt saīsināms līguma termiņš, Augstākā tiesa ņēma vērā, ka sabiedrības interesēs ir ne tikai tas, lai centrs saņemtu konkrētās preces, bet arī tas, lai piegādātāja izvēle notiktu tiesiskā ceļā. Tāpēc Augstākā tiesa lēma, ka līguma termiņš ir saīsināms tā, lai netiktu apdraudēta donoru asins seroloģiskā skrīninga nepārtrauktība, vienlaikus veicinot piegādātāja izvēli pārskatāmā un konkurencei atvērtā procedūrā. Līdz ar to kā pagaidu aizsardzības līdzeklis konkrētajā gadījumā tika noteikts reaģentu piegādes līguma darbības apturēšana (kas pēc jēgas ir minētā līguma izpildes aizliegums) no 2019.gada 1.janvāra.

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv