Senāta Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā kopsēdē izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, kā arī vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Uzņēmumu reģistrs un Valsts ieņēmumu dienests.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 1.martā mutvārdu procesā kopsēdē Zoom platformā izskatīs Uzņēmumu reģistra un trešās personas lietā iesniegtas kasācijas sūdzības strīdā ar Uzņēmumu reģistru par tā lēmumu atcelt savu iepriekšējo lēmumu par komersanta izslēgšanu no komercreģistra.

Lietā ir strīds par to, vai Uzņēmumu reģistrs var atcelt savu lēmumu par komersanta izslēgšanu no komercreģistra gadījumā, ja likvidatora iecelšanā ieinteresēta persona pieteikusies vēlāk kā mēneša laikā pēc aicinājuma iesniegt pieteikumu par likvidatora iecelšanu  publikācijas, kas noteikts Komerclikuma 3181.panta trešajā daļā.

Uzņēmumu reģistrs uz Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pamata nolēma reģistrēt sabiedrības darbības izbeigšanu un atbilstoši publicēja minēto aicinājumu. Mēneša laikā neviens nepieteicās, Uzņēmumu reģistrs pēc nedaudz vairāk kā gada sabiedrību izslēdza no komercreģistra. Mēnesi pēc izslēgšanas ieinteresētā persona (trešā persona) vērsās Uzņēmumu reģistrā ar lūgumu atcelt lēmumu par izslēgšanu un iecelt likvidatoru. Reģistrs šo lēmumu apmierināja. Tam iebilst izslēgtā sabiedrības dalībniece, uzskatot, ka šādi izslēgtu sabiedrību nevar atjaunot reģistrā. (Lieta SKA-341/2021).

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 4.martā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.  

Lietā izšķirams strīds, vai pieteicējas saņemtie starpniecības un aģenta pakalpojumi ir saistīti ar kapitāldaļu iegādes darījumiem, kas nav apliekami ar pievienotās vērtības nodokli.

Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka starpniecības pakalpojumi saistīti ar kapitāldaļu iegādes jeb ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamiem darījumiem un līdz ar to pieteicējai nav attiecīgu tiesību atskaitīt priekšnodokli, kas samaksāts par šiem darījumiem.

Pieteicēja kasācijas sūdzībā iebilst šim secinājumam, norādot, ka atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas judikatūrai bija apsverams, vai starpniecības pakalpojumi ir tādi, kas ietilpst pieteicējas saimnieciskajā darbībā, ko veido apliekami darījumi, kopumā. Pieteicēja kasācijas sūdzībā argumentē, ka apgabaltiesa nav izvērtējusi pieteicējas nodomu – paplašināt pamatdarbību. Darījumi ar kapitāldaļām, būtībā iegūstot nekustamos īpašumus, nodrošina pieteicējas pamatdarbību – nekustamā īpašuma iznomāšanu, kas Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi. (Lieta Nr.SKA-32/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv