Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ekonomikas ministrija, Aizsardzības ministrija, Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 12.aprīlī izskatīs lietu sakarā ar pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicējs ir privatizējis dzīvokli daudzdzīvokļu mājā. Zeme zem tās pieder citai personai. Vēlāk pēc privatizācijas pašvaldība vēl kādu zemes gabalu atzina par tādu, kas ir funkcionāli šai mājai nepieciešams. Šo papildu zemi pašvaldība ierakstīja zemesgrāmatā kā funkcionāli saistītu ar dzīvojamo māju un piedāvāja dzīvokļu īpašniekiem iegūt īpašumā bez atlīdzības atbilstoši savām kopīpašuma daļām dzīvojamā mājā. Pieteicējs šo zemi nevēlējās iegūt īpašumā. Strīds ir par to, vai par šo papildu zemi pieteicējam kā lietotājam jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. Pieteicējs uzskata, ka šī zeme nav funkcionāli nepieciešama mājas apsaimniekošanai, jo māja atrodas uz citai privātpersonai piederoša zemes gabala. Primāri gan šeit jautājums, vai tiesa, kas pieteikumu noraidīja, ir pietiekami noskaidrojusi lietas faktiskos apstākļus. Tiesa atzina, ka zeme atrodas zem mājas, savukārt pieteicējs norāda, ka zem mājas ir cita zeme un tiesa to nepamatoti nav pārbaudījusi. (Lieta Nr. SKA-202/2017).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv