Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas ar iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas vai pirmās instances instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Uzņēmumu reģistrs, Latvijas Nacionālais arhīvs, AS “Daugavpils siltumtīkli” un Veselības ministrija.

Informācija par atsevišķām lietām:

1) Senāta Administratīvo lietu departaments 11.maijā rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā ir jāvērtē, vai zemākas instances tiesa pamatoti atzinusi, ka pasūtītājam – sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam – t.s. mazajā iepirkumā (paredzamā līgumcena nesasniedz Ministru kabineta noteikumos minēto robežvērtību) bija jāievēro Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijas ,,Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”.

Administratīvā rajona tiesa izskatīja pieteikumu par pašvaldības AS ,,Daugavpils siltumtīkli” lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības apsardzes pakalpojumu sniedzējam un atzina, ka vadlīnijas ir pasūtītājam saistošs funkcionāli augstākas iestādes izdots iekšējais normatīvais akts. Tādējādi pasūtītājam bija pienākums iepirkuma dokumentos kā izslēgšanas nosacījumus paredzēt pretendenta apakšuzņēmēju nodokļu parādus.

Pasūtītājs par Administratīvās rajona tiesas spriedumu ir iesniedzis kasācijas sūdzību, norādot, ka tiesa nav balstījusi spriedumu uz ārējām tiesību normām.(Lieta Nr. SKA-367/2021).

 

2) Senāta Administratīvo lietu departaments 14.maijā rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā ir strīds par to, vai informācija, kuru ir radījis Latvijas Nacionālā arhīva darbinieks pēc savas iniciatīvas un izmanto savam darbam, bet arhīvs šo informāciju nav saskaņojis, turklāt uzskata, ka tā var būt arī kļūdaina, uzskatāma par informāciju Informācijas atklātības likuma izpratnē.

Pieteicējs bija vērsies Latvijas Nacionālajā arhīvā ar lūgumu izsniegt informāciju – . (Lieta Nr. SKA-443/2021).

 

3) Senāta Administratīvo lietu departaments 14.maijā rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā galvenais strīds ir par to, vai privātpersona var paļauties, ka Uzņēmumu reģistra atbildībā esošajā maksātnespējas reģistra tīmekļa vietnē informācijas apjoms sadaļā „Žurnāls” ir pilnīgs.

Pieteicēja ir vērsusies tiesā, prasot zaudējumus saistībā ar to, ka Uzņēmumu reģistra kļūdas dēļ mtīmekļa vietnē https://maksatnespeja.ur.gov.lv/ informācija par pieteicējas kreditoru bija redzama tikai sadaļā “Meklēšana”, bet nebija redzama sadaļā “Žurnāls”. Apgabaltiesa ir piekritusi Uzņēmumu reģistram, ka pieteicējai informācija bija jāmeklē arī sadaļā “Meklēšana”. (Lieta Nr. SKA-438/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv