Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā Senāts izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurā atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departaments 11.oktobrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas un Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru daļēji apmierināts pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu lietā par pieteicējas pienākumu samaksāt papildus aprēķinātos muitas maksājumus par importētajām precēm.

Valsts ieņēmumu dienesta veiktajā pārbaudē konstatēts, ka pieteicējas importēto preču izcelsme neatbilst Kambodžas preferenciālajai izcelsmei. Iestāde saskatīja pieteicējas atbildību par nepareizu preču deklarēšanu un noteica pieteicējai pienākumu samaksāt ievedmuitas likmi 14 procentu apmērā. Valsts ieņēmumu dienests secināja, ka pieteicējai bija pienākums veikt aktīvas darbības, lai pārliecinātos par izsniegtā izcelsmes sertifikāta pareizību un nepastāv pamats pieteicējas atbrīvošanai no muitas parāda samaksas.

Tāpat Valsts ieņēmumu dienests šajā lietā atzina, ka atbilstoši preču zīmes īpašnieka izrakstītajiem rēķiniem pieteicēja nepamatoti nav iekļāvusi preču muitas vērtībā licences maksājumus. Valsts ieņēmumu dienests atzina, ka minētie maksājumi attiecas uz importētajām precēm un ir paredzēti preču pārdošanas nosacījumos, kas ir pamats, lai šos maksājumus iekļautu preču muitas vērtībā. (Lieta Nr. SKA-405/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv