Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Veselības ministrija, Aizsardzības ministrija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Informācija pa atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 13.februārī rakstveida procesā izskatīs SIA “Bauskas Dzīve” blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas tiesneša lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu. SIA “Bauskas Dzīve” pieteikumā tiesai pārsūdzēja Iecavas novada domes rīcību, izdodot laikrakstu “Iecavas Ziņas”. Pieteicēja uzskata, ka šāda domes rīcība tai rada negodīgu konkurenci un zaudējumus neiegūtās peļņas veidā, kā arī mediju brīvības apdraudējumu. Rajona tiesas tiesnesis atteicās pieņemt pieteikumu, uzskatot, ka pieteicējai nav subjektīvo tiesību vērsties tiesā ar attiecīgu prasījumu. (Lieta SKA-613/2017).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 14.februārī rakstveida procesā izskatīs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

VSAA atteica piešķirt pieteicējam vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem kā personai, kura strādājusi smagos un kaitīgos darbos, norādot, ka atbilstoši ierakstiem dokumentos – darba grāmatiņā un arhīva izziņā –, kas var apliecināt speciālo stāžu, pieteicējs strīdus periodā bija nodarbināts atslēdznieka-santehniķa darbos, kas nav iekļauti attiecīgajos smago un kaitīgo darbu sarakstos.

Taču apgabaltiesa pieteikumu par pensijas piešķiršanu apmierināja, jo, pamatojoties uz pieteicēja paskaidrojumiem un liecinieku liecībām par pieteicēja faktiski veikto metinātāja darbu, atzina, ka pieteicējs ir veicis metinātāja darbu, kas ir iekļauts sarakstā.

Ievērojot VSAA kasācijas sūdzībā ietvertos argumentus, Augstākajai tiesai ir jāpārbauda, vai apgabaltiesa pamatoti atzina, ka pieteicējam ir nepieciešamais speciālais stāžs gāzes vai elektrogāzes metinātāja amatā. Tostarp vērtējams, kādi pierādījumi pieļaujami speciālā stāža pierādīšanai administratīvajā procesā, jo VSAA uzskata, ka tiesību normas nepieļauj liecinieku liecības un tiesas spriedums nav speciālā stāža pierādīšanas līdzeklis. (Lieta SKA-266/2017).

 

3)      Administratīvo lietu departaments 14.februārī rakstveida procesā izskatīs Aizsardzības ministrijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Aizsardzības ministrija atteica piešķirt militārpersonas izdienas pensiju pieteicējam, uzskatot, ka nav izpildījusies likumā noteiktā prasība – militārpersona nodienējusi ne mazāk kā 10 gadus, jo pieteicējs profesionālajā militārajā dienestā nodienējis mazāk nekā minētais laiks. Ministrijas ieskatā, nodienētajā laikā nav ieskaitāms obligātā militārā dienesta laiks.

Apgabaltiesa pieteikumu par pensijas piešķiršanu apmierināja.

Šajā lietā strīds ir par Militārpersonu izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 18.punkta 2.apakšpunktā ietvertā jēdziena „nodienējusi”  interpretāciju, proti, vai tas ietver tikai profesionālā militārā dienesta laiku, vai arī obligātā militārā dienesta laiku. (Lieta SKA-307/2017).

 

 Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv