Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu.  

Informācija par lietu:

Administratīvo lietu departaments 16.janvārī rakstveida procesā izskatīs fiziskas personas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2018.gada 12.februāra spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu un par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu. Ar SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Tehnisko palīglīdzekļu centra lēmumu pieteicēja tika svītrota no rindas tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Lietā ir strīds par to, vai pastāv pamats pieteicējas atjaunošanai rindā sakarā ar viņas ambulatoru ārstēšanos. (Lieta SKA-209/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv