Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departaments 14.jūlijā rakstveida procesā  izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir strīds par pieteicējai piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanu. Lietā izšķirams jautājums par to, atbilstoši kurai likuma „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” tiesību normai ir nosakāms laika periods, kas ir izmantojams vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanai, ja persona pirms bezdarbinieka statusa iegūšanas ir atradusies bērna kopšanas atvaļinājumā. (Lieta SKA-247/2020). 

 

  1. Administratīvo lietu departaments 14.jūlijā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pieteicējam prasa atmaksāt slimības pabalsta pārmaksu par laiku, kad pieteicējam kā Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 7.panta piektās daļas regulējumu, ir ņemams vērā mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijas precizējums par attiecīgo periodu. (Lieta SKA-281/2020).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv