Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurās atbildētājiestāde ir Valsts ieņēmumu dienests.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departaments 16.februārī rakstveida procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā tiek risināts jautājums par to, kā ir aprēķināms ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamais ienākums, kas ir gūts saimnieciskās darbības rezultātā. Proti, pieteicējs ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kas veic saimniecisko darbību un grāmatvedības uzskaiti kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, ieņēmumus un izdevumus reģistrējot tad, kad tie ir attiecīgi saņemti un samaksāti. Valsts ieņēmumu dienests uzskata, ka tādiem saimnieciskās darbības veicējiem, kāds ir pieteicējs, ir pienākums taksācijas gada beigās izdevumus saskaņot ar ieņēmumiem. Dienesta ieskatā, ja saimnieciskās darbības veicējs taksācijas gadā, kurā ir radušies izdevumi, nav guvis ieņēmumus no objektiem, kas saistīti ar attiecīgajiem izdevumiem, tad šādi izdevumi nav iekļaujami taksācijas gada izdevumos un ir pārnesami uz nākamajiem taksācijas gadiem.

Administratīvā apgabaltiesa šādam Valsts ieņēmumu dienesta viedoklim nav piekritusi, tāpēc pieteicēja pieteikumu ir apmierinājusi un atcēlusi dienesta lēmumu, ar kuru koriģēti pieteicēja saimnieciskās darbības izdevumi un budžetā maksājamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs.

Savukārt Valsts ieņēmumu dienests savu viedokli uzskata par atbilstošu likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” regulējumam, tāpēc ir pārsūdzējis apgabaltiesas spriedumu. (Lieta Nr.SKA-21/2022).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv