Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts policija un Ieslodzījuma vietu pārvalde.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departaments 17.janvārī rakstveida procesā kasācijas kārtībā izskatīs administratīvo lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz ieslodzītās personas pieteikumu par cietuma administrācijas faktisko rīcību, neizvietojot viņu atsevišķi no pārējiem notiesātajiem. Pieteicējs ir pirmās pakāpes radinieks bijušajām policijas amatpersonām un uzskata, ka ir pakļauts vardarbības riskam šī apstākļa dēļ. Administratīvā apgabaltiesa ar 2017.gada 22.februāra spriedumu viņa pieteikumu noraidīja, bet Senātam jāpārbauda, vai apgabaltiesas apsvērumi ir pamatoti. (Lieta SKA-153/2019).

 

  1. Administratīvo lietu departaments 18.janvārī rakstveida procesā kasācijas kārtībā atkārtoti izskatīs administratīvo lietu, kas ierosināta pēc fiziskas personas pieteikuma par Valsts policijas faktisko rīcību, pielietojot roku un kāju dzelžus, un morālā kaitējuma atlīdzināšanu. Ar Administratīvās apgabaltiesas 2018.gada 20.februāra spriedumu, uzskatot, ka nav izvērtēti būtiski apstākļi, pieteikums tika daļēji apmierināts un atbildētājai uzlikts pienākums atlīdzināt pieteicējam nodarīto morālo kaitējumu 1000 euro apmērā. Kasācijas sūdzību iesniegusi Valsts policija, un Senātam citstarp jāpārbauda, vai pareizi ir apgabaltiesas apsvērumi, ka veiktā faktiskā rīcība netika pienācīgi pamatota. (Lieta SKA-601/2019).

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv