Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu izskatīs mutvārdu procesā kopsēdē. Vienu kasācijas sūdzību un sešas blakus sūdzības izskatīs rakstveida procesā. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 15.septembrī kopsēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.  

Lietā ir strīds par Valsts ieņēmumu dienesta tiesībām aprēķināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa soda naudu trīskāršā nodokļa apmērā, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un soda naudu trīskāršā obligāto iemaksu apmērā, ja darba devējs nav aprēķinājis un izmaksājis darbiniekam daļu no darba samaksas, un nav konstatēta darba devēja negodprātīga rīcība, slēpjot patiesi izmaksāto ienākumu. Pieteicēja uzskata, ka šādā gadījumu jautājums par neizmaksāto darba samaksu risināms darba tiesisko attiecību strīda ietvaros. (Lieta SKA-64/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv