Senāta Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā izskatīs trīs lietas ar iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts ieņēmumu dienests un Tieslietu ministrija.

Informācija par atsevišķām  lietām:

1. Senāta Administratīvo lietu departaments 18.jūnijā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja un Tieslietu ministrajas kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Zvērināts advokāts ir sniedzis pieteicējam (fiziskai personai) juridisko palīdzību krimināllietā, bet rēķinus advokāts ir iesniedzis juridiskai personai, kas tos ir samaksājusi.

Lietā ir strīds par to, vai šādos apstākļos pieteicējam ir radušies zaudējumi Atlīdzināšanas likuma izpratnē. Tāpat strīds ir par to, vai pareizi ir aprēķināti atlīdzināmie izdevumi, kā arī, vai tiesa pieļāvusi kļūdu pierādījumu vērtēšanā, secinot, ka nav atmaksājami transporta izdevumi un nemantiskais kaitējums. (Lieta Nr. SKA-471/2021).

 

2. Senāta Administratīvo lietu departaments 18.jūnijā rakstveida procesā izskatīs Iepirkumu uzraudzības biroja kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu.

Lietā ir jārisina jautājums, ciktāl pieļaujams izskaidrot vai papildināt iepirkuma konkursā iesniegtu piedāvājumu.

Pieteicēja SIA „VELVE” iesniedza piedāvājumu valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” iepirkumā – konkursa procedūrā ar sarunām  - slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšanai. Pieteikumā bija jāapliecina pieredze trīs objektu būvniecībā,  bet pieteicēja bija norādījusi tikai divus pieredzi apliecinošus būvniecības objektus. Vēlāk iesniegtos papildinājumus pasūtītāja atzina par nepieļaujamiem un pieteicēja piedāvājumu noraidīja.

Pieteicēja vērsās tiesā, norādot, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likumam pasūtītājam ir pienākums vērsties pie pretendenta, ja pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs vai nav iesniegts vispār, kā arī vērtēt pretendenta iesniegto informāciju. Pieteicējas pieredze uz kandidātu atlases pieteikuma iesniegšanas dienu bija objektīvi pastāvošs un pārbaudāms fakts un pilnībā atbilda nolikumā noteiktajām prasībām.

Administratīvā rajona tiesa pieteikumu atzina par pamatotu. Tiesa ņēma vērā izmaiņas gan Eiropas Savienības, gan Latvijas publisko iepirkumu regulējumā un secināja, ka informāciju par kandidāta vai pretendenta atbilstību izvirzītajām kvalifikācijas prasībām var papildināt un tikai tehniskajā un finanšu piedāvājumā ietverto informāciju nevar papildināt. Iepirkumu uzraudzības birojs par rajona tiesas spriedumu iesniedzis kasācijas sūdzību, norādot, ka tiesa nepareizi piemērojusi Publisko iepirkumu likuma 41.panta sestajā daļā paredzēto pasūtītāja pienākumu lūgt izskaidrot vai papildināt pieteikumā jau ietvertu informāciju vai dokumentu. Kasatora ieskatā, un minētās normas rezultātā nevar tikt iesniegts jauns, citāda satura pieteikums, un šajā ziņā ne Eiropas Savienības, ne Latvijas tiesiskais regulējums pēc būtības nav mainījies. (Lieta Nr. SKA-176/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv