Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par zemākas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Valsts robežsardze.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departaments 18.jūlijā rakstveida procesā izskatīs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu pieteicējam tika atņemts Latvijas nepilsoņa statuss, jo tika konstatēts, ka pieteicējs ir Krievijas pilsonis, kurš  likumā noteiktajā kārtībā nav atteicies no Latvijas nepilsoņa statusa. Pieteicējs iestādes lēmumu pārsūdzēja tiesā, lūdzot to atcelt. Ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, tostarp pievienojoties rajona tiesas sprieduma motivācijai, pieteikums apmierināts. Apgabaltiesa atzina, ka lietā nav pierādīts fakts, ka pieteicējs būtu ieguvis citas valsts pilsonību, norādot, ka viltotu vai nelikumīgā ceļā iegūtu pasu izmantošanu nevar uzskatīt par pilsonības piešķiršanu. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde iesniedza kasācijas sūdzību, uzskatot, ka tiesa pretēji Administratīvā procesa likuma 103.pantam nav objektīvi izvērtējusi visus lietas faktiskos apstākļus. (Lieta SKA-102/2019).

 

  1. Administratīvo lietu departaments 19.jūlijā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā pastāv strīds par to, vai pieteicējai pamatoti tika atteikts piešķirt vecuma pensiju sakarā ar to, ka pieteicēja nedzīvo Latvijā. Proti, pieteicējas pilnvarotā persona vērsās ar iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, lūdzot piešķirt pieteicējai vecuma pensiju. Savukārt iestāde atteica to darīt, jo nav pierādīts, ka pieteicēja pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā. Pieteicēja iestādes atteikumu pārsūdzēja tiesā. Ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu pieteikums noraidīts. Par tiesas spriedumu pieteicēja iesniedza kasācijas sūdzību. (Lieta SKA-61/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv