Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības un rakstveida procesā – piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Rakstveida procesā Senāts izskatīs arī divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts policija, Ģenerālprokuratūra, Pārtikas un veterinārais dienests un Iepirkumu uzraudzības birojs.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departaments 17.jūnijā mutvārdu procesā izskatīs AS “Rīgas siltums” kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu.

Pasūtītāja SIA ,,Rīgas namu pārvaldnieks” izsludināja atklātu konkursu ,,Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope”. Iepirkumā piedāvājumu iesniedza arī AS ,, Rīgas siltums”, kuras piedāvājumu pasūtītāja atzina par neatbilstošu tehniskās specifikācijas un nolikumā izvirzītajām finanšu piedāvājuma prasībām. Pieteicēja finanšu piedāvājuma veidlapā papildu darbiem virknē pozīciju kā izmaksas bija norādījusi cenu 0,00 euro, un pasūtītāja, izvērtējot pieteicējas argumentus par konkrēto cenu veidošanos, secināja, ka pieteicēja finanšu piedāvājuma pamata pakalpojumu sadaļu ir aizpildījusi neatbilstoši, jo tajā iekļāvusi izmaksas, kas bija jāiekļauj finanšu piedāvājuma sadaļā par papildu pakalpojumiem.

Strīda centrālais jautājums ir par to, kā interpretējamas tās iepirkuma nolikuma normas, atbilstoši kurām pieteicējai bija jāizpilda savu finanšu piedāvājumu. Proti, strīds ir par to, kāda veida izmaksas atbilstoši iepirkuma nolikumam bija iekļaujamas finanšu piedāvājuma sadaļā par pamatā sniedzamajiem pakalpojumiem un kāda veida izmaksas bija iekļaujamas sadaļā par papildu pakalpojumiem. Kasācijas tiesvedības ietvaros skaidrojams, vai pirmās instances tiesa, noskaidrojot nolikuma saturu, ir novērtējusi visus būtiskos apstākļus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, un attiecīgi – vai tiesa pamatoti secinājusi, ka pieteicējas piedāvājums šīm prasībām neatbilst. (Lieta SKA-340/2020).

 

  1. Administratīvo lietu departaments 19.jūnijā mutvārdu procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir risināms jautājums par studējošā mācībām rezidentūrā izlietoto valsts budžeta līdzekļu atmaksas apmēru. Starp pieteicēju un augstskolu tika noslēgts līgums par studijām valsts budžeta finansētajās vietās. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem un studiju līgumu pēc rezidentūras beigšanas studējošā pamatdarbam trīs gadus jābūt valsts vai pašvaldības ārstniecības iestādē, savukārt, ja šis nosacījums netiek pildīts, piecu gadu laikā ir jāsedz ar mācībām rezidentūrā saistītos izdevumus. Pieteicējs valsts slimnīcā nostrādāja 7 mēnešus. (Lieta SKA-1102/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv