Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Liepājas pilsētas dome un Rīgas dome. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 15.oktobrī rakstveida procesā izskatīs fiziskas personas kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2017.gada 16.maija spriedumu administratīvajā lietā par izbraukšanas rīkojuma atcelšanu. Lietā citstarp ir strīds, vai, atgriežoties izcelsmes valstī, pieteicēja dzīvība nebūs apdraudēta, vai tur būs nodrošināta pieteicējam nepieciešamā medicīniskā palīdzība. (Lieta SKA-592/2018).