Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 18 kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un 11 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Ārlietu ministrija, Valsts policija un Jūrmalas pilsētas dome. 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 17.decembrī rakstveida procesā kopsēdē izskatīs lietu par pašvaldības (Jūrmalas pilsēta) nekustamā īpašuma, kas atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, atsavināšanu privātpersonai. Pašvaldībai un privātpersonai kopīpašumā piederēja zeme šajā teritorijā, un katrai no tām kā patstāvīgs īpašums piederēja pa ēkai uz šīs zemes. Pašvaldība pieņēma lēmumu savu īpašumu (zemes domājamās daļas un ēku) pārdot šai privātpersonai un noslēdza pirkuma līgumu. Jūrmalas aizsardzības biedrība vides aizsardzības interesēs iesniedza pieteikumu tiesā par šā lēmuma atcelšanu, pamatojot pieteikumu ar Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punktu, kas paredz ierobežojumus atsavināt valsts vai pašvaldības zemi krasta kāpu aizsargjoslā. Apgabaltiesa pieteikumu apmierināja, t.i., lēmumu atzina par prettiesisku. Dome un trešā persona (pircējs) iesniedza kasācijas sūdzību.

Paralēli šai lietai par minētā lēmuma un arī par līguma atcelšanu prokuratūra bija iesniegusi pieteikumu civilprocesuālā kārtībā. Ir stājies spēkā Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedums par šā pieteikuma noraidīšanu, domes lēmumu un noslēgto līgumu atstājot spēkā. Lietā risināmie jautājumi – vai spriedums civillietā, ievērojot, ka tas stājies spēkā, šajā gadījumā ir pamats administratīvās lietas izbeigšanai; ja nav pamats izbeigšanai, vai Aizsargjoslu likuma 36.panta trešās daļas 1.punkts piemērots pareizi, proti, vai dome drīkstēja īpašumu atsavināt privātpersonai. (Lieta SKA-1/2019).

 

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 18.decembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir jāizšķir strīds, vai visiem likumā „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”  paredzētajiem priekšnoteikumiem izdienas pensijas saņemšanai Iekšlietu ministrijas sistēmā Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka persona var saņemt izdienas pensiju tikai tad, ja, sasniedzot noteiktu vecumu, tā ieņem amatu Iekšlietu ministrijas sistēmā. Pieteicējs iesniedzis kasācijas sūdzību, kurā nepiekrīt apgabaltiesas secinājumam. (Lieta SKA-969/2019).

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv