Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances vai pirmās instances tiesas nolēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts vides dienests, Veselības ministrija un Rīgas dome. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 17.novembrī rakstveida procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir jāvērtē, vai nodokļu maksātājam ir izveidojies slēptais ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamais ienākums. Administratīvā apgabaltiesa atzinusi, ka pieteicēja līdzekļu izlietojums nepārsniedz līdzekļu avotus, tāpēc slēptais apliekamais ienākums nav konstatējams. Šādu secinājumu apgabaltiesa pamatojusi ar nodokļu maksātāja tiesvedības laikā iesniegtajiem pierādījumiem. Valsts ieņēmumu dienests kasācijas sūdzībā iebilst pret šādu apgabaltiesas rīcību, uzskatot, ka pierādījumi, kuri neattaisnojošu iemeslu dēļ netika iesniegti nodokļu audita laikā, nevar tikt izmantoti tiesas secinājumu pamatošanai. (Lieta Nr. 201/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv