Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 16 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts policija, Valsts meža dienests, Finanšu ministrija. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Garkalnes novada bāriņtiesa, Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas aizsardzības biedrība. 

Informācija par atsevišķām lietām:

 1. Administratīvo lietu departaments 18.decembrī rakstveida procesā kasācijas kārtībā atkārtoti izskatīs administratīvo lietu, kura ierosināta pēc fiziskas personas pieteikuma par Valsts policijas faktisko rīcību, pielietojot roku un kāju dzelžus, un morālā kaitējuma atlīdzināšanu. Ar Administratīvās apgabaltiesas 2018.gada 20.februāra spriedumu, uzskatot, ka nav izvērtēti būtiski apstākļi, pieteikums tika daļēji apmierināts un atbildētājai uzlikts pienākums atlīdzināt pieteicējam nodarīto morālo kaitējumu 1000 euro apmērā. Kasācijas sūdzību iesniegusi Valsts policija, un Senātam citstarp jāpārbauda, vai pareizi ir apgabaltiesas apsvērumi, ka veiktā faktiskā rīcība netika pienācīgi pamatota. (Lieta SKA-1126/2018).

 

 1. Administratīvo lietu departaments 18.decembrī rakstveida procesā izskatīs fiziskas personas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 25.aprīļa spriedumu. Lietā ir risināms jautājums, vai pareizi noteikta importētās preces, kuru pieteicējs pasūtījis ārvalstu internetveikalā, muitas vērtība un kādā kārtībā pieprasāma pārmaksātā nodokļa summa. (Lieta SKA-516/2018).

 

 1. Administratīvo lietu departaments 20.decembrī rakstveida procesā kasācijas kārtībā atkārtoti izskatīs administratīvo lietu, kura ierosināta pēc fiziskas personas pieteikuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par atlīdzinājuma piešķiršanu. Ar Administratīvās apgabaltiesas 2018.gada 12.jūnija spriedumu pieteicējam par labu noteikta rakstveida atvainošanās, bet pieteicējs iesniedzis kasācijas sūdzību, uzskatot, ka šāds atlīdzinājums nav atbilstīgs nodarītajam kaitējumam. Lietas pamatā ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rīcība invaliditātes pensijas piešķiršanas procesā, pieteicējam uzskatot, ka iestādes nepamatotās rīcības dēļ pensijas piešķiršana ir tikusi ilgstoši novilcināta, nodarot viņam kaitējumu. (Lieta SKA-1381/2018).
 2. Administratīvo lietu departaments 21.decembrī rakstveida procesā izskatīs bāriņtiesas un trešās personas lietā kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

  Bāriņtiesa, pamatojoties uz Civillikuma 203.pantu, pārtrauca un pēc tam neatjaunoja bērnu aizgādības tiesības vecākam, jo vecāks ilgstoši ļaunprātīgi izmantoja savas tiesības un nepildīja vispārējās jurisdikcijas tiesas nolēmumu par bērna dzīvesvietu pie otra vecāka, kā arī otram vecākam liedza saskarsmes tiesības ar bērniem.

  Bāriņtiesas lēmums tika pārsūdzēts tiesā.

  Administratīvā rajona tiesa pieteikumu noraidīja. Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu apmierināja.

  Izskatot lietu kasācijas kārtībā sakarā ar bāriņtiesas un trešās personas (otra vecāka) kasācijas sūdzībām, Senātam spriedumā būs jāsniedz atbilde, vai apgabaltiesa ir pareizi interpretējusi un piemērojusi Civillikuma 203.pantu.