Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā skatīs pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma atcelšanu. Rakstveida procesā Senāts izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Veselības ministrija un Salacgrīvas novada bāriņtiesa. 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 18.februārī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir strīds par to, vai Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības apturēt nodokļu maksātāja saimniecisko darbību, ja tas nesniedz informāciju, ko nodokļu administrācijas iestāde pieprasījusi, veicot nodokļu kontroles pasākumus citam nodokļu maksātājam. Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas (kas ir viens no gadījumiem, kad var apturēt nodokļu maksātāja saimniecisko darbību) nodokļu maksātāja rīcībā var tikt konstatēta gadījumā, ja nodokļu maksātājs Valsts ieņēmumu dienesta pieprasītos dokumentus neiesniedz paša šā nodokļu maksātāja, nevis viņa darījumu partnera kontroles pasākumu ietvaros. Vienlaikus Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības, bet nodokļu maksātājam ir pienākums iesniegt dokumentus un informāciju par darījumu partneri, taču tas nenozīmē, ka nodokļu maksātājs, neiesniedzot šādu informāciju un dokumentus, pieļauj izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Valsts ieņēmumu dienests par apgabaltiesas spriedumu iesniedzis kasācijas sūdzību. Valsts ieņēmumu dienesta ieskatā no tiesiskā regulējuma neizriet, ka nodokļu administrācijas iestādei būtu tiesības apturēt nodokļu maksātāja saimniecisko darbību tikai gadījumos, kad tiek veikts kāds no nodokļu kontroles pasākumiem tieši konkrētajam nodokļu maksātājam. (Lieta SKA-80/2020).

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 20.februārī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs politisko partiju apvienības “Jaunā Saskaņa” pieteikumu  par Centrālās vēlēšanu komisijas 2020.gada 3.janvāra lēmumu, ar kuru atteikts reģistrēt pieteicējas iesniegto likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā”.  Centrālā vēlēšanu komisija lēmumā norādījusi, ka iesniegtais likumprojekts nav pilnībā izstrādāts ne pēc formas, ne satura. Likumprojekts neiekļaujas Latvijas tiesību sistēmā, neatbilst Latvijas Republikas Satversmē paredzētajam valsts valodas lietojuma mērķim un jēgai, un tā pieņemšanas gadījumā nonāktu pretrunā ar Satversmē ietvertajām normām, principiem un vērtībām.

Pieteicēja vērsās Augstākajā tiesā ar pieteikumu par lēmuma atcelšanu un pienākuma uzlikšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai reģistrēt likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā”. Pieteikums pamatots ar to, ka likumprojekts ir pilnībā izstrādāts. Pieteicēja apšauba Centrālās vēlēšanu komisijas kompetenci agrīnā stadijā noraidīt likumprojektu. Pieteicējas ieskatā Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jālemj tikai par to, vai dot iespēju cilvēkiem parakstīties par likumprojekta tālāku virzību, jo likumprojekta saturu var vērtēt tikai Satversmes tiesa. (Lieta SA-1/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv