Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Veselības  ministrija,  Rīgas dome, Rīgas pilsētas Pārdaugavas Dzimtsarakstu nodaļa un Rīgas bāriņtiesa.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departaments 17.janvārī rakstveida procesā turpinās izskatīt pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā, kurā izšķirams, vai pieteicējam – Itālijas pilsonim, kurš pārcēlies, lai dzīvotu ar ģimeni Latvijā, – pamatoti tika liegtas tiesības saņemt valsts  apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Izskatāmajā lietā Senāts 2019.gada. 9.jūlijā apturēja tiesvedību, lai uzdotu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus.  Senāta ieskatā, šī lieta ir būtiska vairāku Eiropas Savienības pamatvērtību kontekstā.  

Izskatāmajā gadījumā, tā kā pieteicējam ir liegta pieeja gan Itālijas, gan Latvijas veselības aprūpes sistēmai, tad izveidojusies situācija, ka pieteicējam vispār liegta aizsardzība sociālā nodrošinājuma jomā. Šāda situācijas radusies tāpēc, ka pieteicējs izmantojis savas tiesības uz brīvu pārvietošanos. Senāta ieskatā tas, ka persona tiek izslēgta no sociālā nodrošinājuma sistēmas visās konkrētajā gadījumā iesaistītajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, nebūtu pieļaujams. (Lieta Nr.SKA-5/2022).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv