Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu ar iesniegtu kasācijas sūdzību. Rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Datu valsts inspekcija, Valsts meža dienests, Valsts valodas centrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Uzņēmumu reģistrs.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 19.martā rakstveida procesā turpinās izskatīt lietu, kurā Datu valsts inspekcija bija uzlikusi pieteicējam par pienākumu dzēst internetā ievietotu video, kurā uzfilmēti policijas darbinieki policijas iecirknī. Iepriekš Augstākā tiesa bija apturējusi lietā tiesvedību, lai uzdotu prejudiciālos jautājumus Eiropas Savienības Tiesai un noskaidrotu, vai tādas personas darbības, kādas ir apskatītas konkrētajā lietā – policijas iecirknī nofilmēti policijas darbinieki dienesta pienākumu veikšanas laikā, un nofilmētais videomateriāls ievietots internetā, ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra Direktīvas 95/46EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti piemērošanas jomā. Tāpat Augstākā tiesa vēlējās noskaidrot, vai Direktīva 45/46 ir interpretējama tādējādi, ka iepriekš minētās darbības var uzskatīt par personas datu apstrādi žunālistikas nolūkos Direktīvas 9.panta izpratnē.

Administratīvā apgabaltiesa pieteicēja pieteikumu noraidīja. Pieteicējs iesniedza kasācijas sūdzību, pamatojot savu rīcību ar vārda brīvību, un norādot, ka ar videomateriālu netiek aizskarta policijas darbinieku privātā dzīve. (Lieta SKA-6/2019).

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 22.martā rakstveida procesā izskatīs fiziskas personas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 18.aprīļa spriedumu lietā par pienākuma uzlikšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izdot labvēlīgu administratīvo aktu par vecuma pensijas piešķiršanu ar atvieglotiem noteikumiem. Pieteicējs lūdza aģentūru piešķirt viņam valsts vecuma pensiju saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” 11.panta ceturto daļu, kurā noteikts, ka tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms šā panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, ir bērna vecākam vai aizbildnim, kurš laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus. Aģentūra iesniegumu noraidīja, konstatējot, ka pieteicējs aprūpējis četrus paša bērnus, bet piektais bērns – viņa laulātās meita, kurai ir cits tēvs – nav atradies pieteicēja aizgādībā vai aizbildniecībā. Savukārt pieteicējs uzskata, ka viņš, faktiski aprūpēdams savas laulātās bērnu, atrodas vienlīdzīgos apstākļos ar bērna bioloģisko vecāku, kurš dzīvo kopā ar bērnu. (Lieta SKA-231/2019).

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv