Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. 

Senāta Administratīvo lietu departamentā 22.oktobrī noteikts nolēmuma pieejamības datums lietā, kurā ir strīds par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju par Latvijas valstij piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuras ir dzīvokļu īpašnieku īpašumā. Senāts lietu tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja 22.septembrī.

Administratīvā lieta ierosināta pēc VAS ,,Privatizācijas aģentūra” (tagad AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”) pieteikuma par Rīgas domes lēmuma atcelšanu par pieteicējai apreķināto nekustamā īpašuma nodokli. Lieta Nr. SKA-43/2021.

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv