Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 13 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienests, Ogres novada dome un Rīgas dome.  Senāts rakstveida procesā izskatīs arī sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departaments 22.novembrī rakstveida procesā izskatīs Rīgas domes kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir izskatāms jautājums, vai AS ,,Sadales tīkls”, kā elektrisko tīklu īpašniekam, cērtot koku aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, ir jāmaksā Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr. 309 ,,Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” paredzētā zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu. Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka tiesību normās šāds pienākums ir noteikts tikai zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem. Rīgas dome kasācijas sūdzībā norāda, ka Aizsargjoslu likuma 45.panta pirmās daļas 13.punktā paredzētais aizliegums audzēt kokus aizsargjoslā neietver atbrīvojumu no zaudējumu atlīdzības samaksas pienākuma. (Lieta SKA-932/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv