Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu lietu ar iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas spriedumu un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietā, kurā atbildētāja ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departaments 23.aprīlī rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā ir strīds par to, vai tas, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir pārkāpusi savu kompetenci, kas tai noteikta likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” VII nodaļā un saskaņā ar kuru tā izskata strīdus starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju, ir pamats strīda izšķiršanai pieņemtā lēmuma, kas vispārīgi nav pakļauts administratīvo tiesu kontrolei, pārbaudei administratīvā procesa kārtībā. Tāpat lietā ir strīds, vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir pārkāpusi strīdu izšķiršanas kompetenci, ko ierobežo minētā likuma 32.panta sestā daļa.

Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka, lai arī vispārīgi lēmuma, kas izšķir civiltiesisku strīdu, tiesiskuma pārbaude administratīvā procesa kārtībā nav pieļaujama, tomēr jautājums par to, vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija lēmumu pieņēmusi normatīvajos aktos noteikto pilnvaru ietvaros, nav pakļauts vispārējās jurisdikcijas tiesas, bet gan administratīvās tiesas kontrolei. Vienlaikus apgabaltiesa atzina, ka komisija ir pārkāpusi savas kompetences robežas, jo lēmums pieņemts jautājumā, kas saistīts ar parāda piedziņu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija iesniedza kasācijas sūdzību, nepiekrītot tam, ka lieta ir izskatāma administratīvā procesa kārtībā, jo komisijas pieņemtais lēmums nav administratīvais akts, turklāt tas nav stājies spēkā, jo puses vērsušās vispārējās jurisdikcijas tiesā. Komisija arī nepiekrīt tam, ka tā būtu pārkāpusi savu kompetenci. Kasācijas sūdzību iesniegusi arī trešā persona – sabiedrisko pakalpojumu lietotājs, uzskatot, ka komisija nav pārkāpusi savu kompetenci.

Tādējādi lietā ir risināms jautājums par to, vai lēmuma pieņemšana ultra vires rada pamatu lietu izskatīt administratīvā procesa kārtībā, kā arī, vai komisija ir pieņēmusi lēmumu ultra vires. (Lieta Nr. SKA-13/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv