Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem. Septiņās lietās tiesa izskatīs iesniegtās blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts darba inspekcija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu nodaļa, Augstākās izglītības padome un Madonas novada pašvaldība.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departaments 21.martā tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Lietā ir jāinterpretē “Vārda, uzvārda un tautības maiņas likuma” normas. Pieteicējs uzskata, ka viņa vārds un uzvārds apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā, tādēļ pieteicējs tos var mainīt saskaņā ar “Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma” 2.panta pirmās daļas 1.punktu.

Administratīvā apgabaltiesa spriedumā norādījusi, ka minētās likuma normas mērķis ir atļaut vārda un uzvārda maiņu gadījumos, kad konstatējama personas vēlme iekļauties esošajā sabiedrībā, kurā persona dzīvo, bet viņas vārds un uzvārds ir tik atšķirīgs, ka var sabiedrību noskaņot personu atstumt.

Kasācijas sūdzībā norādīts, ka “Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā” lietota ģenerālklauzula „apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā”, kuru Administratīvā apgabaltiesa esot nepamatoti šauri iztulkojusi un piemērojusi. Kasācijas sūdzības iesniedzējs uzskata, ka nepareiza likuma interpretācija novedusi pie nepareizas lietas izspriešanas. (Lieta SKA-528/2018).

  1. Administratīvo lietu departaments 22.martā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas un pieteicējas pārstāves kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā nelaimes gadījumā darbā cietušā sieva pārsūdzēja Valsts darba inspekcijas aktā par nelaimes gadījumu darbā norādīto, ka viens no nelaimes gadījuma darbā cēloņiem bija paša cietušā nedroša rīcība. Apgabaltiesa pieteikumu noraidīja, atzīstot Valsts darba inspekcijas secinājumu par pareizu. Pieteicēja iesniegusi kasācijas sūdzību, uzskatot, ka apgabaltiesa ir nepareizi piemērojusi tiesību normas. (Lieta SKA-274/2018).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv