Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas nolēmumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu ministrija, Latvijas banka, Vides pārraudzības valsts birojs un Jūrmalas pilsētas dome.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departaments Administratīvo lietu departaments 19.oktobrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu.  

Lietā ir jāvērtē, vai juridiskās personas maksātnespējas administratoram ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no Latvijas Bankas pārziņā esošā Kredītu reģistra par juridiskās personas bijušo valdes locekli. Administratīvā rajona tiesa spriedumā šādas tiesības neatzina, norādot, ka iepretim Maksātnespējas likumam, ar kuru maksātnespējas administrators pamato informācijas pieprasījumu, par speciālo likumu atzīstams Kredītu reģistra likums, kas šādas informācijas izsniegšanu maksātnespējas administratoram juridiskās personas maksātnespējas procesā neparedz. (Lieta Nr. SKA-394/2020).

 

  1. Administratīvo lietu departaments 20.oktobrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā tiek risināts strīds par to, vai Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnim ir nepieciešams saņemt iestādes vadītāja atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar lekciju vadīšanu ārpus darba laika. Pieteicējam atļauja netika izsniegta. Administratīvā apgabaltiesa atzina iestādes viedokli par pareizu. Savukārt pieteicēja kasācijas sūdzībā norāda, ka valsts amatpersonas amata savienošanai ar radošo darbu nav nepieciešams saņemt rakstveida atļauju, dienestam nav jāvērtē iespējamos interešu konflikta riskus. (Lieta Nr. SKA-408/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv