Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 21.septembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir strīds par likuma „Par nodokļiem un nodevām” 33.2panta otrās daļas piemērošanu. Atbilstoši šai tiesību normai, ja nodokļu maksātājs precizē nodokļu deklarāciju un deklarē lielāku budžetā maksājamo nodokli līdz nodokļu audita uzsākšanas dienai, bet pēc tam, kad saņēmis nodokļu administrācijas paziņojumu par nodokļu audita uzsākšanu, tad nodokļu maksātājam citstarp tiek piemērota soda nauda. Apgabaltiesa atzina, ka, piemērojot minēto tiesību normu, ir būtiska Valsts ieņēmumu dienesta paziņojuma faktiskās saņemšanas diena. Turpretim pieteicēja kasācijas sūdzībā uzskata, ka, piemērojot minētajā tiesību normā paredzēto kritēriju „saņēmis nodokļu administrācijas paziņojumu”, ir jāņem vērā Paziņošanas likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” tiesību normas, atbilstoši kurām Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā ievietots dienesta dokuments uzskatāms par paziņotu otrajā darbā dienā pēc tā ievietošanas šajā sistēmā. Līdz ar to pieteicējas ieskatā nav nozīmes, vai Valsts ieņēmumu dienesta paziņojums par nodokļu audita uzsākšanu faktiski ir saņemts ātrāk nekā otrajā darba dienā pēc tā ievietošanas Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. (Lieta Nr.SKA-504/2022).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv