Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par zemākas instances tiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Aizsardzības ministrija, Ekonomikas ministrija, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Iepirkumu uzraudzības birojs.

 

Informācija pa atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 3.maijā rakstveida procesā izskatīs Ekonomikas ministrijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicējai SIA “ETB” ar Ekonomikas ministrijas lēmumiem bija atļauta vēja elektrostaciju ieviešana un saražotās elektroenerģijas pārdošana obligātā iepirkuma ietvaros. Vēlāk EM minētos lēmumus atcēla, atzīstot, ka pieteicēja iepriekšējo labvēlīgo lēmumu pieņemšanu panākusi ar apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu. Proti, pieteicēja faktiski uzstādījusi elektrostacijas iekārtu ar nominālo jaudu, kas pārsniedz sākotnēji šīs iekārtas ieviešanas atļaujā norādīto jaudu un noteiktā laikā būtiski pārsniegusi atļauto elektroenerģijas jaudu.

Pieteicēja vērsās tiesā par minētā EM lēmuma atcelšanu un tiesas pieteikumu apmierināja. Tiesas akceptēja pieteicējas norādīto, ka sākotnējo lēmumu pieņemšanas laikā nebija iespējams norādīt konkrētās vēlāk uzstādāmās iekārtas jaudu, jo tajā brīdī iekārta vēl nebija iegādāta. Sākotnējie lēmumi bijuši vērsti tikai uz to, lai šīs iekārtas principā varētu uzstādīt. Turklāt faktiski netiek pārsniegta pieļaujamā jauda, jo uzstādītajai iekārtai ar speciālas programmatūras palīdzību jauda tiek pārveidota līdz atļautajai. Normatīvie akti to neaizliedz. Pārsniegums bijis īslaicīgs un nav bijis apzināts un ļaunprātīgs. (Lieta SKA-58/2017).

 

2)      Administratīvo lietu departaments 3.maijā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicējs ir NBS karavīrs. Ceļā uz dienesta vietu pieteicējs guva veselības bojājumu. NBS izveidota komisija aktā par nelaimes gadījumu, kurā cietis karavīrs dienesta laikā, atzina, ka pieteicēja gūtā trauma nav saistīta ar tiešo dienesta pienākumu pildīšanu. Pieteicējs vērsās tiesā, nepiekrītot minētajam atzinumam, jo traumu guvis, dodoties uz dienesta vietu NBS nodrošinātā transportā, lai noteiktajā laikā uzsāktu pildīt tiešos dienesta pienākumus.

Administratīvā apgabaltiesa noraidīja pieteikumu, atzīstot, ka pieteicēja mērķis ir bijis panākt atlīdzības izmaksu par veselības bojājumu, kas gūts, pildot dienesta pienākumus. Taču lietā nav konstatējami priekšnoteikumi  šāda pabalsta izmaksāšanai, jo gūtais veselības bojājums nav cēloniskā sakarā ar dienesta pienākumu pildīšanu. Tiesību normas neparedz karavīra ikdienas došanos uz/no dienesta vietas pielīdzināt militārā dienesta izpildei.

Augstākajai tiesai ir jāpārbauda, vai apgabaltiesas spriedums ir tiesisks, tostarp, jautājums, vai pieteicēja gūtā trauma transportā ceļā uz dienesta vietu pirms noteiktā darba laika sākuma, ir atzīstama par gūtu, pildot dienesta pienākumus. (Lieta SKA-387/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv