Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Jūrmalas pilsētas dome, Uzņēmumu reģistrs un Ogres novada dome.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departamentam 22.novembrī nolikta izskatīšanai Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzība par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā izskatāmais jautājums ir par pievienotās vērtības nodokļa atmaksu citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamai personai. Tiesību normas paredz, ka katra dalībvalsts jebkuram nodokļa maksātājam, kas neveic uzņēmējdarbību atmaksas dalībvalstī, atmaksā PVN, kas aprēķināts attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kurus tam piegādājis vai sniedzis cits nodokļa maksātājs šajā dalībvalstī. Lietā ir strīds par to, vai personas sniegtie un saņemtie pakalpojumi likuma ,,Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē ir uzskatāmi par vienu darījumu vai vairākiem atsevišķiem darījumiem, kā arī pakalpojumu sniegšanas vietu. (Lieta SKA-298/2018).