Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts zemes dienests, Latvijas nacionālais akreditācijas birojs un Rīgas dome. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 21.maijā rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā ir strīds par to, vai pieteicējas veiktie darījumi ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli un attiecīgi – pieteicējas tiesībām uz priekšnodokļa atskaitīšanu. Valsts ieņēmumu dienests uzskata, ka pieteicēja ir nepamatoti atskaitījusi priekšnodokli par strīdus darījumiem, jo tie pēc ekonomiskās un juridiskās būtības ir vērtējami kā uzņēmuma pāreja, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Savukārt pieteicēja uzskata, ka ir noticis ar pievienotās vērtības nodokli apliekams darījums – preču atgriešana, tāpēc pieteicējai ir tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu. Administratīvā apgabaltiesa ir noraidījusi pieteicējas pieteikumu, atzīstot par pareizu Valsts ieņēmumu dienesta viedokli. Senātam lietā ir jānoskaidro Pievienotās vērtības nodokļa likuma 7.panta otrajā daļa ietvertā regulējuma par uzņēmuma pāreju būtība. (Lieta SKA-631/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv