Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu ministrija, Kultūras ministrija, Lauku atbalsta dienests un Rīgas dome. 

Informācija par atsevišķu lietu:

  1. Administratīvo lietu departaments 21.maijā rakstveida procesā izskatīs Finanšu ministrijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Valsts ieņēmumu dienests, kura lēmumu Finanšu ministrijas disciplinārlietu izmeklēšanas komisija atstāja negrozītu, piemēroja pieteicējai disciplinārsodu saskaņā ar Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 36.panta pirmo daļu – amata pienākumu, konkrēta rīkojuma vai uzdevuma nepamatota nepildīšana vai novēlota, nolaidīga vai nekvalitatīva pildīšana, ieguvusi ziņas par komersantiem, bet šīs ziņas nebija nepieciešamas pieteicējas dienesta pienākumu pildīšanai. Pieteicēja šīs ziņas nodeva citam iestādes darbiniekam.

Pieteicēja vērsās tiesā par Finanšu ministrijas disciplinārlietu izmeklēšanas komisijas lēmuma atcelšanu.

Administratīvā rajona tiesa pieteikumu apmierināja.

Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu apmierināja. Administratīvā apgabaltiesa spriedumā secināja, ka ir konstatējama pieteicējas nepamatota rīcība atbilstoši Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 36.panta pirmās daļas tiesiskajam sastāvam, kas ir formāls pārkāpuma sastāvs. Tomēr apgabaltiesa, vērtējot iestādes piemēroto disciplinārsodu – 10 % ieturējums no pieteicējas mēnešalgas –, secināja, ka, tā kā pieteicēja konkrēto informāciju nebija nopludinājusi ārpus iestādes, kā arī informācija nebija ne izmeklēšanas noslēpums, ne cita veida ierobežotas pieejamības informācija, apgabaltiesa

Finanšu ministrija par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību, kurā norādīts, ka apgabaltiesa ir nepareizi piemērojusi Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 36.panta pirmo daļu. Tāpat kasācijas sūdzībā norādīts, ka apgabaltiesa nepamatoti iestādes vietā ir izdarījusi lietderības apsvērumus par nepieciešamību pieteicēju saukt pie atbildības.

Līdz ar to, izskatot Finanšu ministrijas kasācijas sūdzību, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam spriedumā jāsniedz atbilde uz to, vai apgabaltiesa ir pareizi piemērojusi Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 36.panta pirmo daļu. (Lieta SKA-622/2018).