Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 12 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Konkurences padome, Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs, Vides un reģionālās attīstības ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Jūrmalas pilsētas dome un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 22.februārī rakstveida procesā izskatīs Nodrošinājuma valsts aģentūras kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Izskatāmajā lietā ir strīds: vai administratīvo pārkāpumu lietā izņemtā transportlīdzekļa glabāšanas izdevumi aprēķināmi līdz transportlīdzekļa glabāšanas izdevumu aprēķinā ietverama tikai maksa, ko aģentūra maksā darījumu partnerim, kas nodrošina glabāšanu, vai arī citas izmaksas. (Lieta SKA-407/2021).

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 22.februārī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.  Pieteicēja 2010.gada decembrī vērsās Valsts ieņēmumu dienestā, lūdzot atmaksāt auditā atzīto pievienotās vērtības nodokļa pārmaksāto summu saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 28.panta 3.2daļu. Lūgumi tika noraidīti, un pieteicēja vērsās tiesā. Apgabaltiesa pieteikumu noraidīja, atzīstot, ka lēmuma pieņemšanas brīdī dienestam bija pamats aizturēt pārmaksātās summas izmaksu.

Lietā risināms strīds par likuma „Par nodokļiem un nodevām” 28.panta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2011.gada 16.maijam) 3.2daļā piemērošanu – vai normā norādītā termiņa iestāšanās uzliek pienākumu atmaksāt pārmaksu arī tad, ja brīdī, kad nodokļu administrācijai likumā noteiktajā kārtībā ir jāizlemj jautājums par pārmaksātās summas atmaksāšanu vai aizturēšanu, ir radies pamats pārmaksas aizturēšanai. (Lieta Nr.SKA-522/2021).

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 26.februārī rakstveida procesā izskatīs vairāku pieteicēju – fizisku personu – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīti pieteicēju pieteikumi.

Pieteicēji ir vērsušies tiesā ar vairākiem pieteikumiem par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumiem, ar kuriem pieteicējiem piemērotas Kredītiestāžu likuma 196.pantā paredzētās sankcijas – uzlikts pienākums kredītiestādes padomei atsaukt no amata valdes locekļus (pieteicējus šajā lietā), noteikts pagaidu aizliegums kredītiestādes valdes locekļiem veikt tiem noteiktos pienākumus kredītiestādē, kā arī uzlikta likumā paredzētā soda nauda. Pieteicēji apstrīd savu vainu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatētajos pārkāpumos, kā arī norāda uz dubultās sodīšanas aizlieguma pārkāpumu, ņemot vērā, ka sankcijas par vieniem un tiem pašiem pārkāpumiem piemērotas ar vairākiem atsevišķiem lēmumiem. Apgabaltiesa pieteikumus apvienojusi vienā tiesvedībā. (Lieta Nr. SKA-70/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv