Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Brocēnu novada dome. 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 22.martā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir jāizšķir jautājums, vai evakuācijas nestuves (palagi), kuras pieteicēja izlaidusi brīvai apgrozībai, var tikt definēti kā paredzēti tikai personu ar organisma funkcijas traucējumiem individuālai lietošanai atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta otrajai daļai. Ja tas tā ir, būtu jāsecina, ka pieteicēja precēm varēja piemērot pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi 12 % apmērā.

Administratīvā apgabaltiesa, kura izskatīja lietu apelācijas kārtībā, atzina, ka strīdus prece nav paredzēta individuālai lietošanai konkrētam pacientam, tā ir izmantojama tikai ar ārstniecības personu tiešu līdzdalību, kā arī to ir iespējams izmantot atkārtoti. Tādēļ Valsts ieņēmumu dienests pamatoti papildus aprēķināja pievienotās vērtības nodokli, piemērojot precei nodokļa pamatlikmi.

Pieteicēja kasācijas sūdzībā pauž argumentus, ka apgabaltiesa nepareizi interpretējusi Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta otrajā daļā ietvertos kritērijus, turklāt nepamatoti balstījusies uz Veselības ministrijas preses relīzi un Veselības inspekcijas skaidrojumu par samazinātās nodokļa likmes attiecināšanu uz noteikta veida precēm. (Lieta Nr. SKA-123/2021).

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 22.martā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā tiek risināts jautājums saistībā ar pieteicēja privātās korespondences kontroli, kā arī saistībā ar pieteicēja ievietošanu restotā norobežojumā tikšanās laikā ar cietuma administrācijas darbiniekiem.  (Lieta Nr. SKA-83/2021).
  2. Senāta Administratīvo lietu departaments 23.martā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Pieteicējs ir vērsies tiesā ar pieteikumu par Brocēnu novada domes lēmuma, ar kuru akceptēta trešās personas paredzētā darbība, atcelšanu. Lietā galvenokārt ir strīds par to, vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesā ir ievērotas sabiedrības tiesības uz līdzdalību – vai sabiedrība tika pienācīgi informēta par paredzēto darbību un sabiedriskās apspriešanas tika rīkotas sabiedrībai pieejamā laikā. (Lieta Nr. SKA-381/2021).
  3. Senāta Administratīvo lietu departaments 25.martā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā tiek risināts strīds starp pieteicēju un Patērētāju tiesību aizsardzības centru, kura ietvaros citastarp ir izvērtējams jautājums par pieteicējas procesuālajām tiesībām uz lietas izskatīšanu tiesā mutvārdu procesā un par tiesībām piedalīties to pierādījumu pārbaudē un novērtēšanā, ar kuriem pamatots tiesas spriedums. (Lieta Nr. SKA-76/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv