Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs un Jūrmalas pilsētas dome.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 26.maijā rakstveida procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir strīds par to, vai iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas aprēķināts par periodu pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas, bet kura aprēķināšanas un maksāšanas pienākums parādniekam iestājas maksātnespējas procesa laikā pēc tam, kad ir notecējis kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņš, pieskaitāms pie fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksām jeb uzskatāms par kārtējo nodokļu maksājumu, vai arī par to bija iesniedzams kreditora prasījums.

Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka Valsts ieņēmumu dienestam atbilstoši Maksātnespējas likuma 73.panta vienpadsmitajai daļai bija jāiesniedz kreditora prasījums, jo atbilstoši minētajai tiesību normai izšķirošais apstāklis, lai noteiktu, vai parāds ir radies pirms vai pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas, ir nevis brīdis, kad iestājas maksājuma samaksas termiņš, bet gan brīdis, kad veikti darījumi, par kuriem aprēķināms nodoklis.

Valsts ieņēmumu dienests iesniedza kasācijas sūdzību, argumentējot, ka tam nav iespējams konstatēt nodokļu parādu, kamēr nav noslēdzies taksācijas periods un iesniegta deklarācija, tādējādi tiesiski ātrāk nav iespējams noteikt pienākumu veikt strīdus nodokļu nomaksu. Maksātnespējas procesa 73.panta vienpadsmito daļu nevar attiecināt uz gadījumiem, kad kreditora prasījumu pieteikšanu vairs nepieļauj Maksātnespējas likums.

Līdz ar to Senātā ir izšķirams, kā ir piemērojama Maksātnespējas likuma 73.panta vienpadsmitā daļa situācijā, kad iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas aprēķināms par periodu pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas, aprēķināšanas un maksāšanas pienākums parādniekam iestājas maksātnespējas procesa laikā pēc tam, kad ir notecējis kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņš. (Lieta Nr.SKA-197/2022).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv