Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Lauku atbalsta dienests, Patentu valde,  Rīgas dome, Maksātnespējas kontroles dienests, Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa un Valsts ieņēmumu dienests.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departaments 25.janvārī rakstveida procesā turpinās izskatīt pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā, kurā pieteicējai tika liegtas tiesības saņemt atbalsta maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem. Izskatāmajā lietā ir izšķirams jautājums, vai pieteicēja var saņemt tikai vienu vai arī divus atbalstus. Lauku atbalsta dienests atteica piešķirt pieteicējai jauno lauksaimnieku atbalstu, pamatojoties uz to, ka pieteicējai jau bija piešķirts uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsts. Lauku atbalsta dienesta ieskatā viena pasākuma ietvaros vienam kandidātam var tikt piešķirts vai nu uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalsts, vai nu jauno lauksaimnieku atbalsts.

Izskatot pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, Senātam radās šaubas par to, kā pareizi interpretēt attiecīgo Eiropas Savienības normatīvo regulējumu, jo no Lauku atbalsta dienesta paskaidrojumiem, kam piekritušas arī zemāko instanču tiesas, izriet, ka lauksaimnieks zaudē statusu „gados jauns lauksaimnieks” tikai tāpēc, ka viņš iepriekš ir saņēmis atbalstu mazo lauku saimniecību attīstībai. Tāpēc Senāts 2020.gada. 24.februārī apturēja tiesvedību lietā, lai uzdotu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus. Eiropas Savienības Tiesa ir sniegusi atbildes uz Senāta jautājumiem, tāpēc Senāts turpinās lietas izskatīšanu. (Lieta Nr.SKA-2/2022).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv