Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas lietas ar iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departaments 28.maijā rakstveida procesā izskatīs lietu par nosacījumiem, kurus iestādei jāvērtē lemjot par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas piešķiršanu. Proti, Imigrācijas likuma 24.panta astotā daļa nosaka divus kritērijus, vadoties no kuriem uzturēšanās Latvijas Republikā atzīstama par nepārtrauktu, t.i.,  prombūtne no Latvijas Republikas nav bijusi ilgāka par sešiem secīgiem mēnešiem vai kopā nepārsniedz vienu gadu. Lietā pastāv strīds par to, vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lemjot par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas piešķiršanu, jākonstatē viena vai arī abu kritēriju izpilde. (Lieta Nr. SKA-146/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv