Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par zemākas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Tieslietu ministrija, Veselības ministrija, Valsts prezidenta kanceleja, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Latvijas Zvērinātu advokātu padome. 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu 26.jūnijā rakstveida procesā izskatīs fiziskas personas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 9.maija spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu. Lietā ir strīds par to tiesību normu interpretāciju, kuras regulē pensijas priekšlaicīgu saņemšanu samazinātā apmērā divus gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. (Lieta SKA-235/2019).
  1. Administratīvo lietu 26.jūnijā rakstveida procesā izskatīs fiziskas personas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 6.novembra spriedumu lietā, kas ierosināta par labvēlīgāka administratīvā akta izdošanu par lielāka apmēra atlīdzības no Ārstniecības riska fonda noteikšanu par veselībai un dzīvībai nodarīto kaitējumu, kas radies, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus. (Lieta SKA-453/2019).
  2. Administratīvo lietu departaments 26.jūnijā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lieta ir par zvērinātam advokātam piemēto disciplinārsodu, izslēdzot viņu no zvērinātu advokātu skaita. Lietā ir strīds par Kriminālprocesa likuma 80. un 81.panta un citu tiesību normu, kas regulēja aizstāvja uzaicināšanas kārtību gadījumā, ja persona nav noslēgusi vienošanos par aizstāvību, bet aizstāvja piedalīšanās ir obligāta vai persona vēlas aizstāvja piedalīšanos, interpretāciju. (Lieta SKA-877/2019). 
  3. Administratīvo lietu departaments 25.jūnijā rakstveida procesā izskatīs Valsts prezidenta kancelejas kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2018.gada 6.jūlija spriedumu, ar kuru daļēji apmierināts pieteikums par informācijas izsniegšanu par komandējuma atskaitēm. Administratīvā rajona tiesa secināja, ka iestādei nav pienākuma izsniegt tādu informāciju, kas nav tās rīcībā un kuru iestādei nav pienākuma radīt. Tomēr šādā gadījumā iestādei jāsniedz motivēta atbilde, ka pieprasītā informācija nav tās rīcībā. (Lieta SKA-801/2019).

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv