Senāta Administratīvo lietu departaments attālinātā tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā Senāts izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. 

Informācija par atsevišķām lietām:

1) Senāta Administratīvo lietu departaments 28.oktobrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu.

Izskatāmajā lietā risināms jautājums par pasūtītāja izvirzītajām pieredzes prasībām piegādātājam un to samērīgumu ar iepērkamo pakalpojumu.

Konkrētajā lietā tiek iegādāts informācijas sistēmas uzturēšanas pakalpojums, kas prasa specifiskas zināšanas un pieredzi. Tādējādi tika apsvērts tas, vai pārāk detalizētu pieredzes prasību noteikšana nerada nepamatotas priekšrocības kādam no dalībniekiem (kas, piemēram, iepriekš analogu pakalpojumu jau ir sniedzis) un izslēdz turpmāku konkurenci. (Lieta Nr. SKA-215/2021).

2) Senāta Administratīvo lietu departaments 29.oktobrī mutvārdu procesā kopsēdē attālinātā tiesas sēdē izskatīs Valsts policijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Izskatāmajā lietā personai ir anulēta ieroča nēsāšanas atļauja, jo tai nav deklarētas dzīves vietas Latvijā.

Lietā ir strīds par Ieroču aprites likuma un Dzīvesvietas deklarēšanas likuma tiesību normu interpretāciju. Līdz ar to vērtējams, vai policija pamatoti anulējusi ieroču atļauju. (Lieta Nr.SKA-648/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv