Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Rīgas dome un Jūrmalas pilsētas dome.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 28.martā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Pieteicējai Lauku atbalsts dienests atteica izmaksāt publisko finansējumu no Eiropas Zivsaimniecības fonda, pamatojoties uz to, ka pakalpojumu līgums noslēgts ar saistīto personu. Administratīvā apgabaltiesa atzina iestādes secinājumus par pamatotiem, un pieteikumu noraidīja. Pieteicēja iesniedza kasācijas sūdzību, uzskatot, ka tiesa ir nepareizi tulkojusi un piemērojusi likuma „Par nodokļiem un nodevām” normas, kas noteic, kādas personas ir atzīstamas par saistītām personām. (Lieta SKA-181/2018).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv