Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit lietas ar iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīgas dome, Jūrmalas pilsētas dome, Sējas novada dome un Valsts darba inspekcija.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 27.aprīlī rakstveida procesā izskatīs Sējas novada domes kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā tiks vērtēts jautājums par likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devītās daļas piemērošanu saistībā ar pašvaldības pienākumu pieņemt lēmumu par zemes platības precizēšanu, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību. Pieteicējs uzskata, ka pašvaldībai šāds lēmums bija jāpieņem, savukārt pašvaldība un apgabaltiesa atzina, ka neizpildās minētajā tiesību normā paredzētie priekšnoteikumu zemes platības precizēšanai. (Lieta Nr. SKA-516/2021).

 

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 30.aprīlī rakstveida procesā izskatīs lietu, kurā tiek risināts strīds starp pieteicēju un Valsts ieņēmumu dienestu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšanu un maksāšanu no autoratlīdzības ienākuma.

Apgabaltiesa atzinusi, ka vispārīgi iedzīvotāju ienākuma nodokli no autoratlīdzības ienākuma aprēķina un valsts budžetā maksā autoratlīdzības izmaksātājs. Taču, ja autoratlīdzības saņēmējs ir reģistrējies saimnieciskās darbības veicēja statusā, tad nodokli aprēķina un valsts budžetā maksā pats ienākuma saņēmējs.

Pieteicējs tam nepiekrīt, kasācijas sūdzībā norādot, ka reģistrēšanās saimnieciskās darbības veicēja statusā neietekmē kārtību, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli aprēķina un maksā no autoratlīdzības ienākuma.

Tāpat apgabaltiesa atzinusi, ka gadījumā, ja autoratlīdzības ienākuma saņēmējs vienlaikus ir reģistrēts kā darba ņēmējs, autoratlīdzības ienākuma saņēmējam ir tiesība izvēlēties maksāt no autoratlīdzības ienākuma valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai nemaksāt. Apgabaltiesa secinājusi, ka auditējamā periodā spēkā esošās tiesību normas neparedzēja, ka par autoratlīdzības ienākuma saņēmēju kā par darba ņēmēju faktiski bija jāietur un valsts budžetā jāsamaksā obligātās iemaksas, būtisks bija vienīgi darba ņēmēja statuss.

Valsts ieņēmumu dienests tam nepiekrīt, kasācijas sūdzībā norādot, ka, tiesību normas piemērojot pēc jēgas un mērķa, ir būtiski konstatēt ne vien to, ka autoratlīdzības ienākuma saņēmējam vienlaikus ir arī darba ņēmēja statuss, bet arī to, ka darba devējs ir aprēķinājis darba algu un ir ieturējis no tās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. (Lieta Nr. SKA-31/2021).

 

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 30.aprīlī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Izskatāmajā lietā Krievijas un Dominikānas pilsonim, kuru Krievija ir izsludinājusi starptautiskajā meklēšanā, bet Latvija viņu nolēmusi neizdot, ir beidzies uzturēšanās atļaujas termiņš, bet jaunu uzturēšanās atļauju Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde neizsniedz, jo viņam nav derīgas pases. Senātam jāatbild, vai pamatots ir pieteicēja uzskats, ka apstākļi, ka ārpus Latvijas viņam draud aizturēšana un izdošana kriminālvajāšanai, ir jāvērtē kā tādi, ka uzturēšanās atļauja būtu piešķirama humānu apsvērumu dēļ, kā arī, ka šādā gadījumā uzturēšanās atļauja izsniedzama arī tad, ja personai nav derīga ceļošanas dokumenta. (Lieta Nr. SKA-424/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv