Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, bet rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts prezidenta kanceleja, Konkurences padome, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Konkurences padome, Pļaviņu novada bāriņtiesa un Iecavas novada dome.  

Informācija par atsevišķām lietām:

1) Senāta Administratīvo lietu departaments 29.janvārī mutvārdu procesā skatīs pieteicēju kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Izskatāmajā lietā ir strīds par to, vai pieteicējas ir pieļāvušas Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punkta, kas citastarp noteic, ka ir aizliegtas un kopš noslēgšanas spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, pārkāpumu. Konkurences padomes lēmumā konstatēts, ka publiskā iepirkuma ietvaros pieteicējas savus piedāvājumus nesagatavoja patstāvīgi, kaut arī iepirkuma dokumentu iesniegšanas laikā tās bija uzskatāmas par neatkarīgiem tirgus dalībniekiem un konkurentiem.

Pieteicējas argumentē, ka tās nav atsevišķas tirgus dalībnieces un savstarpējas konkurentes Konkurences likuma izpratnē, jo tās vieno izšķirošā ietekme sabiedrībās, kuras pieteikušās iepirkumā.

Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka lietas apstākļi neliecina par savstarpēju izšķirošu ietekmi, bet pieteicējas ir uzskatāmas par atsevišķām tirgus dalībniecēm.

Senātā ir risināms jautājums par Konkurences likuma 1.panta 2.punkta (izšķiroša ietekme) un 9.punkta (tirgus dalībnieks) interpretāciju. (Lieta SKA-5/2020).

 

2) Senāta Administratīvo lietu departaments 31.janvārī rakstveida procesā izskatīs kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Bāriņtiesa pieņēma lēmumu ierobežot vecvecāka saskarsmi ar ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietoto mazbērnu, jo vecvecāka rīcība ir pretēja bērna tiesībām un interesēm.

Vecvecāks pārsūdzēja bāriņtiesas lēmumu tiesā.

Administratīvā rajona tiesa pieteikumu noraidīja. Arī Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja, secinot, ka bāriņtiesa pamatoti konstatējusi, ka vecvecāka

Par apgabaltiesas spriedumu vecvecāks iesniedza kasācijas sūdzību. Vecvecāka ieskatā tiesa nav izvērtējusi visus pierādījumus, tostarp par vecvecāka pozitīvo personību.

Līdz ar to, izskatot kasācijas sūdzību, Senātam ir jāsniedz atbilde, vai apgabaltiesa ir izvērtējusi visus pierādījumus lietā un vai pamatoti ir atzinusi, ka bāriņtiesas lēmums par vecvecāka saskarsmes ar bērnu tiesību ierobežošana ir tiesiska. (Lieta SKA-606/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv