Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 13 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ekonomikas ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Latvijas valsts ceļi, Ērgļu novada pašvaldība un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 28.maijā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicējam kopīpašumā ar citu personu pieder dzīvojamā māja, kurā viņš aptuveni 2003.gadā veicis būvniecību. Iestāde pieteicējam ir uzlikusi pienākumu nojaukt uzbūvēto - verandu un izmaiņas dzīvojamā mājā, jo būvniecība bijusi patvaļīga (bez būvvaldē saskaņota projekta un būvatļaujas). Lai varētu būvi legalizēt, ir radies strīds par būvniecības saskaņojumu ar otru kopīpašnieku. Pirms pieteicējs faktiski uzsāka būvniecību viņš saņēma tam piekrišanu no otra kopīpašnieka, bet kad jau bija uzbūvējis, kopīpašnieks mainījās, tā daļu nopirka cita persona. Iestāde un apelācijas instances tiesa uzskata, ka pieteicējam vairs nav derīga pirmā kopīpašnieka piekrišana, tā jāsaņem no jaunā kopīpašnieka. Pieteicējs uzskata, ka viņam bijusi derīga gan kopīpašnieka piekrišana un tā ir saistoša jaunajam kopīpašniekam, gan bijis tajā laikā atbilstoši iestāžu praksei pietiekami sasakņots būvprojekts. (Lieta SKA-30/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv