Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un desmit blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Iepirkumu uzraudzības birojs, Iekšlietu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome, Patentu valde, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola un Rēzeknes novada dome.

Informācija pa atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 28.februātī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administrtaīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Iekšlietu ministrijas lēmuma atzīšanu par prettiesisku un atcelšanu.

Lieta ir par disciplinārsoda piemērošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Gulbenes daļas komandierim par nepienācīgu daļas vadīšanu, kas izpaudās amatpersonu neiepazīstināšanā ar iekšējo normatīvo aktu. Pieteikumu viņa tiesību aizstāvībai iesniedza Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība. (Lieta SKA-87/2017).

 

2)  Administratīvo lietu departaments 28.februārī rakstveida procesā izskatīs lietu, kura Augstākajā tiesā nonākusi atkārtoti un kurā pārsūdzēts Iepirkumu uzraudzības biroja 2012.gada 23.maija lēmums, ar kuru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atļauts slēgt iepirkuma līgumu ar konkursā „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dobeles aglomerācijā” noteikto uzvarētāju.

Lietā iepriekš kasācijas kārtībā izšķirts jautājums par konkrētā iepirkuma nolikuma prasību interpretāciju attiecībā uz piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi, kā arī sniegtas atziņas par pretendenta finansiālā un saimnieciskā stāvokļa pierādīšanu, ja pretendents balstās uz cita uzņēmēja iespējām saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.pantā noteikto regulējumu (sk. Augstākās tiesas 2014.gada 9.maija spriedumu Nr. SKA-287/2014).

Šobrīd lietā, gan no cita aspekta, taču joprojām aktuāli tie paši jautājumi. Pirmkārt, vai tiesa ir pareizi novērtējusi lietas apstākļus attiecībā uz uzvarējušā pretendenta piedāvātā speciālista pieredzes atbilstību nolikuma prasībām. Otrkārt, kā novērtējama pretendenta balstīšanās uz citas personas finansiālajām un saimnieciskajām iespējām, ja šo personu paredzēts iesaistīt līguma izpildē kā apakšuzņēmēju, nododot tai daļu no visiem iepirkuma līguma ietvaros veicamajiem darbiem. Proti, vai un kāda nozīme ir paša pretendenta finansiālajai un saimnieciskajai kapacitātei, vai un kāda nozīme ir apakšuzņēmējam nododamo darbu daļai (attiecībai pret kopējo veicamo darbu apjomu), vai vērā ņemama visiem apakšuzņēmējiem nododamo darbu daļa. (Lieta SKA-26/2017).

3)   Administratīvo lietu departaments 2.martā rakstveida procesā izskatīs SIA “Drošības birojs” kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 29.jūnija spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas pieteikums par Patentu valdes Apelācijas padomes lēmuma atcelšanu. Patentu valdes Apelācijas padome bija apmierinājusi Dānijas uzņēmuma Falck Danmark A/S iebildumu pret pieteicējas figurālās preču zīmes lietošanu Latvijā un nolēmusi izdarīt nepieciešamos ierakstus, kas saistīti ar preču zīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Lietā ir strīds, vai apstrīdētā pieteicējas preču zīme ir sajaucami līdzīga ar trešās personas agrākajām preču zīmēm. (Lieta SKA-112/2017).

4)      Administratīvo lietu departaments 2.martā rakstveida procesā izskatīs SIA „5.iela” un Rēzeknes novada domes kasācijas sūdzības par Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 19.decembra spriedumu. Ar rajona tiesas spriedumu atzīts par prettiesisku Rēzeknes novada pašvaldības iepirkuma komisijas lēmums daļā par iepirkuma 1.daļas rezultātiem un atzīts par spēkā neesošu Rēzeknes novada pašvaldības un SIA “SAALS” līgums par Rēzeknes novada Maltas 1. un 2.vidusskolas kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas, Maltas 1.vidusskolas ēkas korpusa un garāžu ēkas rekonstrukcijas tehnisko projektu, Maltas 2.vidusskolas ēkas korpusa vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību. Ar spriedumu pieteikums noraidīts daļā par mantisko zaudējumu atlīdzinājumu. (SKA-13/2017).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv