Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu, rakstveida procesā izskatīs astoņas lietas ar iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs, Tieslietu ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Iecavas novada dome. Tiesa rakstveida procesā izskatīs arī vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 30.janvārī rakstveida procesā izskatīs Iecavas novada domes kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā par azartspēļu zāles atvēršanu un par pašvaldības kompetenci izlemt, vai attiecīgā vietā spēļu zāles atvēršana nerada būtisku iedzīvotāju interešu aizskārumu. (Lieta SKA-51/2019).
  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 30.janvārī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lieta ir par personas iekļaušanu riska personu sarakstā. Iestājoties likumā noteiktu apstākļu kopumam, kas citastarp saistās ar nodokļu maksātāja pienākumu neizpildi, Valsts ieņēmumu dienests personu uz noteiktu laiku var iekļaut riska personu sarakstā. Tas nozīmē, ka šī persona šo noteikto laiku nevar veikt komercdarbību – reģistrēt tādu Uzņēmumu reģistrā. Pieteicējs šādā sarakstā tika iekļauts. Tā kā pieteicējam saistībā ar pieteikuma par maksātnespēju neiesniegšanu tika piemērota administratīvā pārkāpuma atbildība, viņš uzskata, ka ir pārkāpts dubultās sodīšanas aizlieguma princips. Lietā sniedzama atbilde uz to, vai šis princips ir pārkāpts, tostarp uz to, vai personas iekļaušana riska personu sarakstā ir uzskatāma par sodu. (Lieta SKA-66/2019).
  2. Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā 31.janvārī izskatīs lietu, kurā ir strīds par  Pilsonības likuma 11.panta pirmās daļas 1.punkta interpretāciju un tā piemērošanu. Minētā norma liedz uzņemt Latvijas pilsonībā personas, kuras ar savu uzvedību vai darbībām rada draudus Latvijas valsts un sabiedriskai drošībai. Izskatāmajā lietā jānoskaidro, vai persona, kura iepriekš izdarījusi noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus, apdraud valsts un sabiedrības drošību. (Lieta SKA-328/2019).
  3. Senāta Administratīvo lietu departaments 31.janvārī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā ir strīds par to, vai darījumos ar Igaunijas un Lietuvas komercsabiedrībām ir izpildīti priekšnoteikumi pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmes piemērošanai; par pievienotās vērtības nodokļa soda naudas piemērošanu sakarā ar nedeklarētu darījumu un par būvdarbu izdevumu pieskaitīšanu pamatlīdzekļu vērtībai. (Lieta SKA-39/2019).

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv