Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Rīgas dome, Lauku atbalsta dienesta, Jūrmalas pilsētas dome, ģenerālprokuratūra, Valsts vides dienests, Veselības ministrija un Valsts ieņēmumu dienests.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departaments 28.septembrī rakstveida izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.  

Pieteicējs vērsies administratīvajā tiesā ar pieteikumu, lūdzot kompensēt zaudējumus, kas viņam radušies prokuratūras prettiesiskas rīcības dēļ - saistībā ar kļūdaini izvirzīto apsūdzību krimināllietā netika iesniegts prokurora protests, kā rezultātā netika līdz galam īstenotas pieteicēja kā cietušā tiesības uz taisnīgu tiesu. Pieteicējs radušos zaudējumus saista ar starpību no summas, ko tiesa krimināllietā nepiešķīra, bet kas, viņaprāt, būtu piešķirta, ja prokuratūra nebūtu pieļāvusi prettiesisko rīcību, t.i., tā būtu grozījusi apsūdzību uz smagāku. Pieteicējs norāda, ka starp minētajām darbībām pastāv cēlonisks sakars, jo nozieguma smagums un raksturs tieši ietekmē morālās kompensācijas apmēru. Lietā pastāv strīds par to, vai pieteicējs ir tiesīgs administratīvā procesa kārtībā saņemt atlīdzinājumu par tiem zaudējumiem, kas viņam radušies sakarā ar šādu iestādes prettiesisko rīcību. (Lieta Nr. SKA-1286/2020).

  1. Administratīvo lietu departaments 29.septembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par  Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Lauku atbalsta dienesta lēmuma atcelšanu. Lietā ir izšķirami divi tiesību jautājumi: kā ir nosakāms projekta uzraudzības laiks projektam, kuram piešķirts publiskais finansējums no Eiropas Zivsaimniecības fonda un vai projekta mērķis ir saistīts ar konkrētu rezultatīvo rādītāju sasniegšanu. (Lieta Nr. SKA-330/2020).
  1. Administratīvo lietu departaments 30.septembrī rakstveida procesā izskatīs Veselības ministrijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā ir strīds par to, vai Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs pamatoti atteicies iznīcināt fiziskas personas asins paraugus un vai tie izņemti un glabāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. (Lieta Nr. SKA-166/2020).
  2. Administratīvo lietu departaments 30.septembrī rakstveida procesā izskatīs komercsabiedrības kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā ir strīds par to, vai pieteicējas sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem ir piemērojama pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas apgrieztā (reversā) kārtība. (Lieta Nr. SKA-58/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv