Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Rīgas dome, Aizsardzības ministrija, Ministru kabinets un Konkurences padome. 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 30.martā rakstveida procesā izskatīs Aizsardzības ministrijas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicēja ir vērsusies tiesā ar pieteikumu par Aizsardzības ministrijas lēmuma, ar kuru atteikta pieteicējas noņemšana no militārā dienesta uzskaites, atcelšanu. Lietā strīds ir par to, vai neatvaļinot pieteicēju no militārā dienesta rezerves karavīru rindām, pieteicējas pamattiesības netiek nepamatoti un nesamērīgi ierobežotas viņas veselības stāvokļa un pacifistiskās pārliecības dēļ. (Lieta Nr. SKA-435/2021).

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 30.martā rakstveida procesā izskatīs Rīgas domes kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu.

Ar Rīgas domes lēmumu pieteicējai atteikts izpētes nolūkos iepazīties ar informāciju par vairāku objektu būvprojektiem un par precedentiem projektu saskaņošanā, lai saprastu iestādes praksi.

Lietā ir strīds par to, vai iepazīšanās ar šiem darbiem ir darbu izmantošana Autortiesību likuma izpratnē, kurai atbilstoši minētā likuma 40.pantam nepieciešama (Lieta Nr. SKA-478/2021).

  1. Senāta Administratīvo lietu departamentā 1.aprīlī noteikts nolēmuma pieejamības datums strīdā ar Uzņēmumu reģistru par tā lēmumu atcelt savu iepriekšējo lēmumu par komersanta izslēgšanu no komercreģistra.

Izskatāmajā lietā ir strīds par to, vai Uzņēmumu reģistrs var atcelt savu lēmumu par komersanta izslēgšanu no komercreģistra gadījumā, ja likvidatora iecelšanā ieinteresēta persona pieteikusies vēlāk kā mēneša laikā pēc aicinājuma iesniegt pieteikumu par likvidatora iecelšanu  publikācijas, kas noteikts Komerclikuma 3181.panta trešajā daļā.

Administratīvā rajona tiesa spriedumu noraidīja, Administratīvā apgabaltiesa to apmierināja.

Senāta tiesas sēdē Zoom platformā tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un pieaicinātos ekspertus atzinuma sniegšanai konkrētajā jautājumā. (Lieta Nr. SKA-341/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv