Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Tieslietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Rīgas dome. 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departaments 3.aprīlī rakstveida procesā kopsēdē izskatīs pieteicēja blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas lēmumu. Izskatāmajā lietā pieteicējs vērsās Satversmes aizsardzības birojā ar iesniegumu, lūdzot publicistiskiem mērķiem iepazīties ar visiem iestādes rīcībā esošajiem Valsts drošības komitejas aģentūras kartotēkas dokumentiem. Iestāde atteica sniegt informāciju, pamatojoties uz to, ka tā satur ierobežotas pieejamības informāciju. Pieteicējs vērsās administratīvajā tiesā. Administratīvās rajona tiesas tiesnesis attiecās pieņemt pieteikumu, jo pieteicējam nav subjektīvo publisko tiesību pieprasīt šādu informāciju. Augstākajā tiesā izlemjams, vai tiesneša piemērotais tiesiskais pamats atteikumam ir pareizs. (Lieta SKA-858/2018).

 

  1. Administratīvo lietu departaments 4.aprīlī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Tieslietu ministrijas disciplinārlietu komisija sauca tiesu izpildītāju pie disciplināratbildības par Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodeksa normu pārkāpumiem un piemēroja tiesu izpildītājam disciplinārsodu – piezīmi.

Pieteicējs vērsās tiesā par Tieslietu ministrijas disciplinārlietu komisija lēmuma atcelšanu.

Administratīvā rajona tiesa un Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja. Administratīvā apgabaltiesa spriedumā secināja, ka pieteicējs, rīkojot izsoli izpildu lietā, ir pieļāvis gan Civilprocesa likuma normu pārkāpumus, gan Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodeksa noteikumu pārkāpumus. Tāpēc tiesa pārsūdzēto lēmumu atzina par tiesisku.

Pieteicējs par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu iesniedza kasācijas sūdzību, norādot, ka apgabaltiesa ir nepareizi piemērojusi Civilprocesa likuma 560. un 562.pantu, Civilprocesa likuma 606.panta ceturtās daļas interpretācija par izsoles paziņošanu parādniekam ir pretrunā ar Civilprocesa likuma 621.panta piektajā daļā noteikto piedzinēja tiesību pievienoties piedziņai līdz izsoles dienai, tiesa nepamatoti nav piemērojusi Civilprocesa likuma 567. un 568.pantu, kā arī tiesa nepamatoti ir piemērojusi Tiesu izpildītāju likuma 57.pantu.

Lietā ir izšķirams, vai bija jāpiemēro Tiesu izpildītāju likuma 57.pants un vai tiesa ir pareizi piemērojusi un interpretējusi minētās Civilprocesa likuma normas un Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodeksa normas. (Lieta SKA-235/2018).

 

  1. Administratīvo lietu departaments 4.aprīlī rakstveida procesā izskatīs Rīgas domes kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā izšķirams, no kura brīža izbeidzas pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli par dabā neesošām ēkām (būvēm) – no brīža, kad iesniegts kāds apliecinājums (atzinums vai cits pierādījums), ka dabā objektu nav, vai no tā, kad objekts izslēgts no kadastra reģistra. (Lieta SKA-63/2018).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv