Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzība iesniegtas lietā, kurā atbildētājs ir Satiksmes ministrija.  

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 4.februārī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir strīds par to, vai ir saskaņojama ceļa zīmju, kas noteic, ka konkrētās autostāvvietās automašīnu novietošana atļauta tikai ar pieteicējas atļauju, izvietošana. Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka būtisks priekšnoteikums ceļa zīmju izvietošanai ir iespēja nepārprotami identificēt vietu, kur ceļa zīmei jāatrodas. Apgabaltiesas ieskatā, to iespējams izdarīt, ja šī vieta ir reģistrēta kadastra informācijas sistēmā. Pieteicēja par apgabaltiesas spriedumu iesniegusi kasācijas sūdzību, argumentējot, ka autostāvvietas arī bez to atrašanās minētajā sistēmā ir nepārprotami identificējamas. Izskatāmajā gadījumā būtiski noskaidrot, kas var būt avoti, no kuriem iegūstama informācija par nekustamo īpašumu. (Lieta SKA-434/2020).

 

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 4.februārī rakstveida procesā izskatīs pieteicēju blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumu.

VSIA „Autotransporta direkcija” izsludināja atklātu konkursu „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”. Minētā konkursa noteikumi paredzēja jaunu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju finansēšanas modeli, kurā potenciālā kompensācija par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu tiks balstīta uz iepirkumā piedāvātās līgumcenas un sabiedriskā transporta pakalpojumā gūto ieņēmumu starpību.

Senātā iesniegtās blakus sūdzības izskatīšanā noskaidrojams, vai pirmās instances tiesa pamatoti secināja, ka pieteicēju – vairāku sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju – lūgums par minētā konkursa apturēšanu ir noraidāms. Šādu secinājumu pirmās instances tiesa izdarīja, jo tiesa pirmšķietami nekonstatēja, ka iepirkuma nolikums un tajā paredzētais jaunais finansēšanas modelis veidotu Eiropas Savienības un nacionālajām tiesību normām neatbilstošu sabiedriskā transporta pakalpojumu kompensēšanas mehānismu. Pieteicēji minētajam secinājumam iebilst un uzstāj, ka iepirkuma nolikumā paredzētais mehānisms nav tiesisks un pārkāpj valstij noteiktos pienākumus. (Lieta-SKA-900/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv