Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Konkurences padome, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa un Juridiskās palīdzības dienests.

Senāta Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem.

Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Divās lietās saņemts prokurora kasācijas protests un apsūdzētā vai cietušā kasācijas sūdzības. Divas lietas izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

Informācija par atsevišķām lietām:

1. Senāta Administratīvo lietu departaments 31.janvārī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir strīds par pieteicējas kā citas dalībvalsts nodokļa maksātājas, kas neveic saimniecisko darbību Latvijas teritorijā, tiesībām saņemt pievienotās vērtības nodokļa atmaksu par Latvijā no citām ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajām personām saņemtajiem ar nekustamā īpašuma būvniecību saistītajiem pakalpojumiem.

Apgabaltiesa atzinusi, ka pieteicējai šādu tiesību nav, jo tā Latvijā ir veikusi vismaz vienu ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo darījumu. Apgabaltiesa secinājusi, ka šā iemesla dēļ pieteicējai bija jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, jāaprēķina un jāsamaksā Latvijas valsts budžetā nodoklis par saviem sniegtajiem pakalpojumiem, vienlaikus atskaitot priekšnodokli par saņemtajiem pakalpojumiem.

Savukārt pieteicēja uzskata, ka šādi apgabaltiesas secinājumi ir neatbilstoši pievienotās vērtības nodokli reglamentējošām tiesību normām, jo pieteicējai nebija šāda reģistrēšanās pienākuma, tāpēc pieteicējai tās samaksātais pievienotās vērtības nodoklis ir atmaksājams kā citas dalībvalsts nodokļa maksātājai. (Lieta Nr.SKA-77/2022).

2. Senāta Administratīvo lietu departaments 1.februārī rakstveida procesā izskatīs pieteicēju kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir strīds par to, cik pamatoti Konkurences padome ir piemērojusi sodu diviem mazumtirgotājiem – SIA „Baltstor” un LENOKA SIA – par netaisnīgu un nepamatotu sankciju piemērošanu pārtikas preču piegādātājiem. Administratīvā apgabaltiesa Konkurences padomes lēmumu atstāja negrozītu, atzīstot, ka mazumtirgotāji pārkāpuši Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 6.panta pirmās daļas 11.punktu, nosakot piegādātājiem līgumsodus, kas nav taisnīgi un samērīgi ar pieļautajiem pārkāpumiem – nepilnīgu pasūtīto preču piegādi un nepareizu cenu norādīšanu rēķinos.

Pieteicējas kasācijas sūdzībā apstrīd apgabaltiesas secinājumus par mazumtirgotājiem piemītošo iepirkuma varu un par Civillikuma 1716.panta otrās un trešās daļas interpretāciju. Pieteicējas arī iebilst tam, kādā veidā novērtēti apstākļi, kas ir būtiski, spriežot par līgumsodu samērīgumu. (Lieta Nr.SKA-54/2022)

3. Senāta Administratīvo lietu departaments 4.februārī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs rīkoja kampaņu, kuras ietvaros pasūtīja sižetu„TE!”, kurā redzams un dzirdams pieteicējs. Sižets tika demonstrēts vairākās interneta vietnēs. Pieteicējs lūdza centru pārtraukt demonstrēt sižetu, publiski atvainoties par reputācijas graušanu un atlīdzināt nemantisko kaitējumu. Centrs lūgumu noraidīja. Arī Ekonomikas ministrija pieteicēja lūgumu noraidīja. Pieteicējs vērsās tiesā, lūdzot atzīt lēmumu par prettiesisku, uzlikt pienākumu atvainoties un atlīdzināt zaudējumus.

Administratīvā apgabaltiesa noraidīja pieteikumu. Tiesa piekrita, ka sižetā izmantotie dati ir pieteicēja personas dati, ka sižeta izmantošana un demonstrēšana uzskatāma par personas datu apstrādi. Tiesa secināja, ka atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajam centra darbības mērķis ir patērētāju tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšana, kas aptver arī patērētāju informēšanu. Arī strīdus sižets tika izstrādāts un izmantots ar mērķi informēt patērētājus automašīnu tirgus jomā. Apgabaltiesa secināja, ka sižets tika izveidots un ir pieejams, lai sabiedrības interesēs īstenotu centra normatīvajos aktos paredzētos uzdevumus un funkcijas.

Par spriedumu pieteicējs iesniedzis kasācijas sūdzību. Pieteicējs nepiekrīt, ka viņa datu apstrāde ir samērīga ar atbildētāja izvirzīto mērķi. Tas vien, ka persona ir sabiedrībā zināma, nenozīmē, ka viņa tēlu var izmantot bez viņa piekrišanas. (Lieta Nr.SKA-265/2022).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv