Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā kopsēdē izskatīs atbildētājas kasācijas sūdzību par Administratīvš rajona tiesas spriedumu.  

Izskatāmā lieta ir publisko iepirkumu lieta, kurā pārsūdzēts pašvaldībai piederošas kapitālsabiedrības (slimnīcas) iepirkuma komisijas lēmums iepirkumā par automašīnas iegādi. Galvenais izšķiramais jautājums ir: kurš ir pieaicināms atbildētāja statusā lietā, kurā ir strīds par pašvaldībai piederošas kapitālsabiedrības rīkotu publisko iepirkumu, –  pašvaldība vai konkrētā kapitālsabiedrība. (Lieta Nr.SKA-226/2022).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv